←   SIN DSB
DEFINITIONER
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Æ - Ø - Å  


Herunder findes definitioner på begreber der anvendes i SIN DSB og jernbanesektoren generelt.

Er der behov for/ønske om at få tilføjet begreber, kan forslag indsendes til sikkerhed@dsb.dk

 

A

Afgangsprocedure

Procedure der sikrer at tog først afgår fra et togekspeditionssted når alle betingelser er opfyldt, herunder stationens tilladelse, at arbejdet ved toget er endt og at der ikke er noget i klemme i dørene.

Afslutning af tog

Gennemgang af tog/togsæt for at sikre det/de er tømt for passagerer inden henstilling eller parkering.

Arbejder I spor

Arbejde på infrastruktur, installationer, arealer, og bygninger beliggende ved trafikerede spor, herunder transport af genstande, der ikke kan henregnes under færden.

Arbejder ved spor (AVS)

Vedligeholdelse, reparation samt rengøring af rullende jernbanemateriel, catering af tog, handicapassistance, ledsagelse af personer samt transport af genstande, varer og materialer, der ikke kan henregnes som færden.

AVS Arbejdsleder

Person der leder arbejdet i eller ved spor, og som er ansvarlig for sikkerheden samt udveksling af sikkerhedsmeldinger.

 


 

B

 


 

C

Certifikat for lokomotivfører

Dokument der er udstedt af operatørvirksomheden, som dokumenterer lokomotivførerens sikkerhedsmæssige kompetencer indenfor områderne infrastruktur- og litrakendskab.

 


 

D

Den digitale rygsæk (DDR)

Den Digitale Rygsæk anvendes til at distribuere instruktionsstof. DDR skal sikre at sikkerhedsoperatøren får adgang til sikkerhedsbærende instruktionsstof samt relevante informationer.

 


 

E

Enmandsbetjening

Kørsel med tog, der kun har lokomotivføreren, som ansvarlig for passagerernes sikkerhed og hvor evt. togpersonale ikke medvirker ved afgangsproceduren. Strækning og materiel er på forhånd godkendt til denne kørsel og fremgår af SIN DSB-L.

 


 

F

Færden

Færden er personers færdsel indenfor sikkerhedsafstanden i eller ved trafikerede spor, hvor den fulde opmærksomhed altid er rettet mod togenes kørsel.

 


 

G

 


 

H


 


 

I

Instruktionsstof

Informationer der udsendes via den digitale rygsæk, og som skal anvendes i forbindelse med udførelse af sikkerhedsmæssige funktioner som sikkerhedsoperatør.
Udsendes fra følgende:

Banedanmark.
Reglementer (SR, SIN, TIB, TKR m.fl.), Supplerende Sikkerhedsbestemmelser, Trafikcirkulærer, jernbanesikkerhedsplaner og jernbanesikkerhedsinstruktioner i forbindelse med arbejder i spor.

DSB.
SIN DSB, SIN DSB cirkulærer, SIN DSB Vejledning, ODI, jernbanesikkerhedsplaner, jernbanesikkerhedsinstruktioner og jernbanesikkerhedsprocedurer i forbindelse med arbejder ved spor.

IT udstyr

Teknologi, der bruges til at modtage, sende eller lagre information - eks. PC'er, Tablets, THT, PDA’ere, mobiltelefoner, herunder Smartphones, samt Radio/musikafspillere mv.

ITV

Interne TV skærme på perroner, der bruges af lokomotivpersonale til overvågning af togets døre.

 


 

J

 


 

K

Klargøringspersonale

Stationsbetjent der er uddannet til at klargøre og lave bremseprøve samt eftersyn på tog.

Klarmelder fra Togservice

Stationsbetjent, der er leder den aktuelle catering.

Kørsel uden togfører

Undtagelsesvis kørsel med lokomotivføreren som eneste ansvarlig for passagerernes sikkerhed, under forhold der ikke er godkendt til enmandsbetjening. Kan foregå på alle strækninger.

 


 

L

Linieenhed

Organisatorisk betegnelse for afdeling - eksempelvis Fremføring

Lokomotivpersonale

Den der har det jernbanesikkerhedsmæssige ansvar for at fremføre lokomotiv, rangertræk, arbejdstog, jernbanevedligeholdelseskøretøj eller tog.
Personalekategorien består af følgende: Lokomotivfører, Lokomotivfører kørerlærer og lokomotivinstruktør.

Lokomotivførere inddeles i to kategorier:
Rangering (Certifikat A) og togkørsel med passagerer/gods (Certifikat B)

"Luk døre"

Et kort brum gives via brummeledningen til Lokomotivføreren af Togføreren, eller som håndsignal "klarmelding" og betyder at lokomotivføreren skal lukke dørene.

 


 

M

Materielsagkyndig

Specialist med særligt kendskab til det/de individuelle litra, vedkommende er sagkyndig for.

 


 

N

 


 

O

 


 

P, Q

Perronvagt/Perronmanager

Indgår i afgangsproceduren, når dette er aftalt med togføreren, eller er beskrevet i SIN DSB eller ODI for det pågældende litra.
Perronvagten/perronmanageren skal bære vest/jakke påtrykt "Info", "Information", eller "Perronmanager".

 


 

R

Rangerpersonale

Stationsbetjente der er uddannet til rangerledelse.

Restriktivt signal

Et restriktivt signal, er et signal der ikke tillader kørsel, hhv. kørsel forbi det efterfølgende, eller varsler en automatisk sikret overkørsel, der ikke er sikret.
For hovedsignaler, er det alt andet end "Kør igennem".
For DV samt hvide lys i hovedsignaler, er det alt andet end forbikørsel tilladt.

”Rød depeche”

»Rød depeche« er et fysisk objekt, der medbringes af klarmelderen fra Togservice og som ved udlevering til togføreren/perronmanageren fortæller, at en cateringsproces er i gang.

 


 

S

Sikkerhedsmæssig forberedelse til tjeneste

Personale der skal udføre sikkerhedsmæssigt arbejde skal forberede sig til den aktuelle tjeneste. Dette sker ved at indhente informationer som skal anvendes for at kunne udføre de sikkerhedsmæssige funktioner under tjenesten.

Sikkerhedsmæssige Funktioner

Funktioner der har direkte betydning for jernbanesikkerheden. De sikkerhedsklassificerede funktioner omfatter:
  1. Fremføring af person- og godstog samt arbejdskøretøjer.
  2. Ansvar for arbejde i og ved spor herunder sikkerhed for personer, der arbejder i og ved sporet.
  3. Rangering og sammenkobling af køretøjer.
  4. Sikkerhedsopgaver i tog.
  5. Deltagelse i den jernbanesikkerhedsmæssige afvikling af togtrafikken.

Sikkerhedsoperatør

Overordnet betegnelse for personale der er uddannet, og som udfører sikkerhedsmæssige funktioner.

 


 

T

Togfører

Den person der har ansvaret for passagerernes sikkerhed i toget, og som leder togpersonalet. Togføreren er ligeledes evakueringsansvarlig.

 


 

U

 


 

V

 


 

X - Y - Z - Æ - Ø - Å