←   SIN DSB
SIN DSB-G
Instruks 1 - Sikkerhedsoperatørers ansvar og anvendelse af instruktionsstof
Instruks 2 - Fordeling af La
Instruks 3- Brug af IT-udstyr under togfremførsel og rangering
Instruks 4 - Ophold i førerrum
Instruks 5 - Tog med togfører – bemanding og afgangsprocedure
Instruks 6 - Enmandsbetjening, overgang hertil og kørsel uden togfører
Instruks 7 - Catering af tog ved perron
Instruks 8 - Indmelding af fejl på interne tv-skærme og spejle på perroner
Instruks 9 - Ledig
Instruks 10 - Supplerende forholdsregler for rangering
Instruks 11 - Arbejde i og ved spor
Instruks 12 - Holdundervisning i og ved trafikerede spor
Instruks 13 - DSB's og Banedanmarks sikkerhedsmæssige instruktionsstof - prioritering og sammenhæng
Instruks 14 - Ledig
Instruks 15 - Den Digitale Rygsæk
Instruks 16 - Aflåsning af døre ved for korte perroner
Instruks 17 - Standsningssted


Instruks 1

Sikkerhedsoperatørers ansvar og anvendelse af instruktionsstof1.1 Lokomotivpersonale (Certifikat B)

Lokomotivpersonalet er ansvarlig for:
 • Mundtlig eller skriftlig overlevering ved personaleskifte.
 • Underretning af togfører om ændring af togets kørsel.
 • Ved forsinkelser at indhente mest muligt af den tabte tid.
 • Vedligeholdelse af certifikater.
Lokomotivpersonalet kan anmode om togførerens assistance, når det skønnes nødvendigt.

Ved kørsel med tog uden togfører, overtager lokomotivpersonalet togførerens sikkerhedsmæssige opgaver.

Lokomotivpersonalet skal medbringe følgende materiale:
 • Lokomotivførerlicens.*
 • Certifikat for lokomotivfører i DSB.*
 • Særlige meddelelser.
 • La for de strækninger, der skal køres på, samt evt. rettelser til La.
 • Blanket S3 "Notering af La eller rettelse til La".
 • Blanket S5 "Plan for ekstratog".
 • Blanket DSB S12 "Bremseseddel".
 • Blanket DSB S13 "Kvittering for Bremseprøve".
 • Ur.
 • Kupenøgle.
 • Sikkerhedsvest.
 • Håndlygte, som kan lyse med hvidt, grønt og rødt lys.
 • Trillefløjte.
 • Tjenestemobiltelefon.
 • Medie med Den Digitale Rygsæk (opdateret inden der udføres sikkerhedsmæssigt arbejde).

Blanketter i den gældende version printes fra Den Digitale Rygsæk.

Hvis der i tjenesten skal køres med materiel der ikke har GreenSpeed, udskrives de pågældende køreplaner fra TK i DDR/TA eller noteres på blanket S5.

Hvis GreenSpeed ikke kan anvendes – defekt eller materielændring - kan køreplansoplysninger fremskaffes via diktering fra vagthavende driftsleder eller fra DDR. Oplysningerne skal noteres på blanket S5.

Køreplaner udskrevet sammen med arbejdsseddel er fra de aktuelle tjenestekøreplaner/toganmeldelser, og må anvendes.

Hvis ikke materiellet har Greenspeed, eller Greenspeed er defekt, skal LA, evt. rettelser til LA, samt tjenestekøreplan, toganmeldelse eller S5 for den aktuelle togfremførsel ligge fremme på førerbordet.

*Hvis en lokomotivfører ikke medbringer sin licens/sit certifikat eller den/det er udløbet, skal Driftslederen straks underrettes.
Er licensen/certifikatet glemt eller bortkommet, kan tjenesten gennemføres, efter at Driftslederen er underrettet.
Er licensen/certifikatet udløbet, må der ikke forrettes tjeneste som lokomotivfører.


1.2 Togpersonale

Togføreren er ansvarlig for:

 • Sikkerhedsmæssig forberedelse til tjeneste i toget.
 • Ledelsen af det tjenestegørende togpersonale.
 • Melding om togførerens til- og fratræden til lokomotivpersonalet.
 • Passagersikkerhed under togkørsel og ophold på stationer.
 • Passagersikkerhed og andre forhold under ud- og indstigning.
 • Afgangsprocedure.
 • Afslutning af tog.
 • Mundtlig eller skriftlig overlevering ved personaleskifte og ved overgang til tog uden togfører.
 • Tømning af tog.
 • Evakuering af tog.
 • Forhold vedr. catering.
Herudover skal togføreren assistere lokomotivføreren efter dennes anmodning.

Øvrigt togpersonale i toget, er ansvarlig for at melde til- og fratræden hos togføreren.

Det øvrige togpersonale indgår kun i afgangsproceduren, herunder efterkontrollen af døre, når togføreren anmoder om dette.

Perronvagten/Perronmanageren kan indgå i afgangsproceduren, når dette er aftalt med togføreren, eller lokomotivføreren ved enmandsbetjening.
Perronvagten/perronmanageren skal bære vest/jakke påtrykt »Info«, »Information« eller »Perronmanager«

Det øvrige togpersonale i toget skal assistere togføreren, i det omfang denne ønsker det, i forbindelse med kritiske situationer.

Togpersonalet skal medbringe følgende:
 • Tjenestemobiltelefon med opdateret DDR.
 • Særlige meddelelser.
 • Ur.
 • Kupénøgle.
 • Sikkerhedsvest.
 • Håndlygte, som kan lyse med hvidt, grønt og rødt lys.
 • Logbog
 • Trillefløjte.
 • Legitimationskort med litra kompetencer.

Hvis legitimationskortet ikke medbringes eller er udløbet, skal driftslederen straks underrettes.
Er legitimationskortet glemt eller bortkommet, kan tjenesten gennemføres, efter at driftslederen er underrettet.
Er legitimationskortet udløbet, må der ikke forrettes tjeneste som togpersonale.

 

1.3 Lokomotivpersonale (Certifikat A)

Lokomotivpersonalet er ansvarlig for:

 • Mundtlig eller skriftlig overlevering ved personaleskifte.
 • Vedligeholdelse af certifikater.
 • Inden tjenestens start at undersøge eventuelle hastighedsnedsættelser på stationen (La/Særlige meddelelser).
 • At være iført den nødvendige sikkerhedsbeklædning i forhold til arbejdsopgave

Lokomotivpersonalet skal medbringe følgende materiale:
 • Lokomotivførerlicens.*
 • Certifikat for lokomotivfører i DSB.*
 • De for tjenesten relevante blanketter printes fra DDR
 • Kupenøgle.
 • Håndlygte.
 • Tjenestemobiltelefon, hvis en sådan er udleveret.


*Hvis en lokomotivfører ikke medbringer sin licens/sit certifikat eller den/det er udløbet, skal klargøringsleder, evt. via holdleder, straks underrettes.
Er licensen/certifikatet glemt eller bortkommet, kan tjenesten gennemføres, efter at holdleder hhv. klargøringsleder er underrettet.
Er licensen/certifikatet udløbet, må der ikke forrettes tjeneste som lokomotivfører.


1.4 Skriftlig overlevering

En skriftlig overlevering skal som minimum indeholde nedenstående:

 • Dato og tid
 • Sted
 • Tognummer
 • Togsammensætning, hvis relevant for overleveringen
 • Relevant overlevering
 • Brugernavn - det der anvendes, ved login på DSB pc (eksempelvis xabc0101)
 • Underskrift

 Instruks 2

Fordeling af La

2.1 Fordeling af La til lokomotivførere

Lokomotivførere (Certifikat B) får udskrevet La via LTD-systemet sammen med arbejdssedlen for den pågældende tjeneste. Der udskrives La for alle de TIB-strækninger, der skal køres på. Hvis tjenesten går henover et døgnskifte udskrives for begge datoer.

Det vil fremgå af arbejdssedlen hvilke TIB-strækninger, der er udskrevet La for. Hvis der mangler La for nogle af de TIB-strækninger, der skal køres på, vil dette ligeledes fremgå af arbejdssedlen.

Hvis der mangler La, udskrives de manglende strækninger fra Banedanmarks hjemmeside, eller de manglende oplysninger indhentes hos stationsbestyreren og noteres på blanket S3

Øvrige personalegrupper der fremfører tog på DSB’s operatøransvar og ikke får La via arbejdsseddel skal udskrive de nødvendige strækninger fra Banedanmarks hjemmeside eller indhente oplysningerne hos stationsbestyreren og noterer dem på blanket S3.

Lokomotivførere (certifikat A) skal udskrive gældende La for stationen der forrettes tjeneste på, fra Banedanmarks hjemmeside – gældende La kan evt. udskrives forud af tjenestestedet.Instruks 3

Brug af IT-udstyr under togfremførsel og rangering

I forbindelse med udførelse af sikkerhedsmæssige funktioner må IT udstyr (se definitioner) ikke anvendes.

I betjent førerrum - både ved togkørsel og rangering - skal mobiltelefoner (gælder ikke GSM-R) være indstillet på lydløs og vibrator frakoblet, med mindre der er krav om at mobiltelefonen skal anvendes til udveksling af sikkerhedsmeldinger.

Lokomotivføreren må dog besvare eller foretage opkald samt læse, skrive og afsende tekst- og billedbeskeder, når toget holder stille.

IT udstyr, ud over det i toget indbyggede/fastmonterede, må ikke anvendes under togkørsel og rangering.
Instruks 4

Ophold i førerrum

4.1 Indledning

SR § 3 angiver generelle regler for hvilke personer, som må tage ophold i betjent førerrum.

Denne instruks beskriver DSB’s supplerende regler for ophold i betjent førerrum.

Samtidig beskrives reglerne for ophold i ubetjent førerrum.


4.2 Ansvar, lokomotivfører

Lokomotivføreren har ansvaret for, at der i et betjent førerrum:
 • Kun befinder sig personer, der opfylder reglerne for ophold i betjente førerrum jf. pkt. 4.4 og 4.5.
 • Kun benyttes elektronisk eller andet udstyr i det omfang reglerne fastsætter.
 • Repeteres restriktive signaler med personer, der har en jernbanesikkerhedsmæssig uddannelse.

4.3 Ansvar, togfører

Togføreren har ansvaret for, at der i et ubetjent førerrum kun befinder sig personer, der opfylder reglerne jf. pkt. 4.7 og 4.8.


4.4 Generelt, vedr. ophold i betjent førerrum

Det er kun tilladt personer med tjenstligt ærinde at tage ophold i betjent førerrum.

Personer, der tager ophold i førerrum, skal opgive navn, tjenestested og formål til lokomotivføreren. Lokomotivføreren skal anføre dette på en lokomotivførerrapport.

Den tjenstgørende lokomotivfører afgør, om det under hensyntagen til togets førelse og sikkerhed, er muligt at medtage personer i betjent førerrum.

Personer fra jernbanemyndigheder, Politiet, jernbanevirksomhedens eller infrastrukturforvalterens jernbanesikkerhedsfunktioner har fortrinsret til ophold i betjent førerrum.


4.5 Personer, som må tage ophold i betjent førerrum

Følgende personer, som skal bære godkendt uniform, må tage ophold i betjent førerrum:
 • Lokomotivførere (K).
 • Lokomotivpersonale under uddannelse/vedligeholdelse af infrastrukturkendskab.
 • Togpersonale, som afleverer eller modtager driftsinformation.
 • Rangerledere.
 • Lokomotivinstruktørere/Lokomotivførere (K), som ledsager personer med en midlertidig førerrumstilladelse uden observationspligt.
Følgende personer, som kan undlade at bære uniform, må tage ophold i betjent førerrum:
 • Lokomotivinstruktørere.
 • Øvrige personer med førerrumstilladelse.
 • Personale fra jernbanemyndigheder, Politiet m.m., i forbindelse med myndighedsudøvelse.

Personer der er jernbanesikkerhedsuddannet, har det samme sikkerhedsmæssige ansvar som den tjenestegørende lokomotivfører ved signalobservation af ydre signaler. Alle observationer af restriktive signaler skal repeteres med lokomotivføreren.
Personale fra jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, der ikke bærer uniform, skal legitimere sig ved en førerrumstilladelse.

Personer der har behov for at tage ophold i førerrum, uden at have den fornødne kompetence til at kunne repetere restriktive signaler, skal ledsages af en lokomotivinstruktør eller lokomotivfører kørelærer (med certifikat B).
Instruktører fra andre jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvaltere kan varetage opgaven som ledsager, mod at DSB Sikkerhed, Driftsregler har udstedt en dispensation. Dispensationen medbringes og fremvises til prøvetogsleder/lokomotivfører.

Anmodning om dispensation sendes til driftsregler@dsb.dk, med dokumentation for kompetencen vedhæftet. Hvis dispensationen kan imødekommes, udstedes denne af DSB Sikkerhed, Driftsregler.

4.5.1 Test-/prøvekørsler

Under test-/prøvekørsler, er det tilladt én person med ”Midlertidig førerrumstilladelse uden observationspligt”, at tage ophold i førerrum uden ledsager, under følgende betingelser:

 • Indehaveren af ”Midlertidig førerrumstilladelse uden observationspligt”, må kun opholde sig i førerrummet når prøvetogslederen er tilstede i førerrummet.
 • Prøvetogslederen instruerer den der tager ophold, i sikker adfærd i førerrum, jf. blanket DSB S20/S20A, som efterfølgende underskrives af begge. Instruktionen skal finde sted inden kørslen påbegyndes. Blanketten opbevares af prøvetogslederen i hele testperioden.
Opstår der under kørslen utilsigtede hændelser, skal blanket S20/S20A følge indmelding af hændelse. Ellers kan den efter afsluttet kørsel kasseres.

4.6 Personer, som på grund af fejl på dødmandsanlægget, må tage ophold i betjent førerrum

Opstår der fejl på dødmandsanlægget så det bliver nødvendigt at benytte yderligere en person i førerrummet, for at toget kan videreføres, skal personen instrueres i hvordan toget afbremses og trækkraften afbrydes.

Personen skal udfylde en erklæring om, at instruktionen er modtaget og forstået.

Hvis personen har litraattest til toget kan Instruktionen undlades.


4.7 Generelt vedrørende ophold i ubetjent førerrum

Det er kun tilladt personer i tjeneste fra jernbanevirksomheden DSB* at tage ophold i et ubetjent førerrum.

Af hensyn til en eventuel evakuering samt arbejdsmiljø, skal der i tog fremført af litra MR og MQ gives tilladelse af togføreren til ophold i ubetjent førerrum. Togføreren underrettes når opholdet er afsluttet.

Af hensyn til en eventuel evakuering, skal togføreren i øvrige tog underrettes inden eller umiddelbart efter der tages ophold i et ubetjent førerrum. Togføreren underrettes når opholdet er afsluttet.

For tog uden togfører, skal lokomotivføreren underrettes inden eller umiddelbart efter der tages ophold i et ubetjent førerrum. Lokomotivføreren underrettes når opholdet er afsluttet.

Personale, som forlader det ubetjente førerrum, skal sikre at førerrumsdøre er aflåste.

* Dog må Politi, Jernbanemyndigheder, infrastrukturforvalteren på Linjesyn og signalkommissionsmedlemmer tage ophold i ubetjent førerrum, forudsat de har et tjenstligt ærinde.

4.8 Personer der må tage ophold i ubetjent førerrum

Følgende tjenestegørende personer, som skal bære godkendt uniform/arbejdstøj, må tage ophold i et ubetjent førerrum:

 • Lokomotivførere på pas-rejse.
 • Togpersonale.
 • Rangerpersonale.
 • Klargøringspersonale.
 • Håndværkere og andet teknisk personale.

Følgende tjenestegørende personer, som kan undlade at bære uniform/arbejdstøj, må tage ophold i et ubetjent førerrum:

 • Lokomotivinstruktører.
 • Personaleledere for lokomotivpersonale.
 • Personaleledere for togpersonale.
 • Personale fra DSB Sikkerhed & Drift arbejdsmiljø
 • Personale fra DSB Vedligehold A/S.
 • Personale på signalkommission.
 • Personale på linjesyn.

 Instruks 5

Tog med togfører – bemanding og afgangsprocedure

5.1 Bemanding

Alle personførende tog skal medgives togfører undtagen:
 • Tog der planmæssigt skal køre enmandsbetjent
 • tog der undtagelsesvis kører uden togfører
Hvis et ikke-personførende tog medtager personer, der skal ledsage transporter eller foretage test, skal lokomotivføreren underrettes. Hvis der er mere end 10 personer, skal toget medgives togfører.


5.2.1 Togførerens ansvar i forbindelse med afgangsprocedure

Togføreren er ansvarlig for, at:
 • Iagttage signaler fra og afgive signaler til lokomotivføreren og det øvrige togpersonale
 • overvåge ind- og udstigning, indlede dørlukning 60 sek før afgang (forudsat der er modtaget færdigmelding fra lokomotivføreren) og afgive fløjtesignal samt foretage visuel efterkontrol af, at der ikke er passagerer eller bagage i klemme i udvendige døre eller mellem perron og tog
 • lukke egne døre
 • afgive færdigmelding
 • alle passagerer har forladt toget før toget parkeres eller henstilles
 • underrette lokomotivfører i forbindelse med togpersonalets til- hhv. fratræden.

5.2.1.1 Særligt for tog uden mulighed for lokalbetjening af døre

I tog uden mulighed for lokalbetjening af døre, foretager lokomotivføreren, efter færdigmelding fra togføreren, dørlukning og visuel efterkontrol af døre.


5.2.2 Det øvrige togpersonales ansvar i forbindelse med afgangsprocedure

Det øvrige togpersonale er ansvarlig for i det omfang det er aftalt med togføreren, at:

 • Iagttage signaler fra og afgive signaler til lokomotivføreren og togføreren
 • overvåge ind- og udstigning samt foretage visuel efterkontrol af, at der ikke er passagerer eller bagage i klemme i udvendige døre eller mellem perron og tog
 • lukke egne døre
 • ved afslutning af tog at assistere togføreren efter dennes anvisninger.

5.2.3 Lokomotivførerens ansvar i forbindelse med afgangsprocedure

Lokomotivføreren er ansvarlig for, at:
 • Afgive færdigmelding når stationens tilladelse til afgang foreligger
 • iagttage signaler fra togpersonalet
 • foretage dørlukning
 • overvåge at udvendige døre er og forbliver lukket
 • igangsætte toget fra førerbordet.

5.2.3.1 Særligt for tog uden mulighed for lokalbetjening af døre

I tog uden mulighed for lokalbetjening af døre, foretager lokomotivføreren, efter færdigmelding fra togføreren, dørlukning og visuel efterkontrol af døre.

5.3 Generelle forholdsregler

Togføreren underretter altid lokomotivføreren om togførerens til- og fratrædelse.

Togføreren underretter altid lokomotivføreren forud for at toget skal videreføres/bortrangeres uden togpersonale om bord.


5.4 Afgangsprocedure

Betjeningshandlinger er beskrevet i ODI for de respektive litra.

DSB har behov for et supplement til SR § 13 Afgangssignaler. Herunder beskrives således brummersignal »Luk døre« samt supplerende brug af »Færdigmelding og Klarmelding«. Endvidere beskrives diverse underretninger.

Supplerende anvendelse af signal "Klarmelding" og signal "Færdigmelding" ved afgangsprocedure anvendes på alle litra.

Underretninger anvendes på alle litra

Brummersignal "Luk døre" benyttes i forbindelse med afgangsprocedure for litra MF, ER, ET og MG.

Brummersignal »Luk døre«:

Brummersignalet afgives som en kort tone og betyder at lokomotivføreren skal lukke dørene.

 • Anvendelse 1:
  I personførende tog når færdigmelding er modtaget fra lokomotivføreren og passagerudvekslingen er afsluttet.

 • Anvendelse 2:
  Ved afslutning af ikke-personførende tog der videreføreres/bortrangeres med togfører når passagerudvekslingen er afsluttet.

Signalet afgives af togfører til lokomotivfører.

Hvis brummersignal er uvirksomt afgives signal »Luk døre« som signal »Klarmelding« fra forreste mand af togpersonalet til lokomotivføreren.

Supplerende anvendelse af signal »Færdigmelding«:

Når ikke-personførende tog videreføres henholdsvis bortrangeres med togfører i toget afgiver lokomotivføreren signal »Færdigmelding«, når der er tilladelse til afgang henholdsvis bortrangering.

Supplerende anvendelse af signal »Klarmelding«:

Når ikke-personførende tog videreføres henholdsvis bortrangeres uden togfører i toget og toget er tomt afgiver togføreren signal "Klarmelding" til lokomotivføreren for at få lukket døre, denne melding gentages når der er foretaget efterkontrol af døre inden togpersonalet forlader toget.


5.5 Afbrudt afgangsprocedure

Sker der en afbrydelse i afgangsproceduren, eksempelvis på grund af fejl, skal den startes forfra.Instruks 6

Enmandsbetjening, overgang hertil og kørsel uden togfører

6.1 Indledning

Denne instruks indeholder DSB´s krav til kørsel med tog uden togfører og enmandsbetjening.

SIN DSB-L indeholder instrukser for hvilke strækninger der er godkendt til kørsel samt hvilke litra/oprangering der må anvendes. Oprangeringerne gælder åbne sæt. Ud over det, må der oprangeres jf. ODI og SR.


6.1.1 Underretning af lokomotivfører

Togføreren er ansvarlig for at underrette lokomotivføreren i forbindelse med togpersonalets til- hhv. fratræden.

Lokomotivføreren for det enkelte tog skal være underrettet om, på hvilke stationer togføreren ikke deltager i afgangsproceduren.


6.2 Lokomotivførerens ansvar i forbindelse med afgangsprocedure

Lokomotivføreren er ansvarlig for, at:

 • Overvåge ind- og udstigning, lukke døre samt foretage visuel efterkontrol af, at der ikke er passagerer eller bagage i klemme i udvendige døre
 • overvåge at udvendige døre er og forbliver lukket
 • igangsætte toget fra førerbordet
 • alle passagerer har forladt toget før toget parkeres eller henstilles.

6.3 Afgangsprocedure

Betjeningshandlinger er beskrevet i ODI for de respektive litra.

6.3.1 Afgangsprocedure med perronmanager

Hvis der er perronmanager på stationen, der står til rådighed i forbindelse med afgangsproceduren, tager denne kontakt til lokomotivføreren når toget ankommer.
Perronmanageren skal i den forbindelse observere perron- og dørområder, som lokomotivføreren ikke kan overskue og placere sig på perronen, så lokomotivføreren kan iagttage håndsignaler fra denne.
 • Lokomotivføreren afgiver håndsignal ”Færdigmelding” til perronmanageren, når stationens tilladelse til afgang foreligger, som tegn på igangsætning af afgangsproceduren
 • perronmanageren afgiver håndsignal ”Klarmelding” til lokomotivføreren, når passagerudveksling er afsluttet
 • lokomotivføreren lukker dørene og afgiver håndsignal ”Færdigmelding” til perronmanageren
 • perronmanageren foretager efterkontrol og afgiver færdigmelding til lokomotivføreren
 • lokomotivføreren igangsætter toget

6.4 Kørsel uden togfører

Hvis der har været disponeret en togfører til toget, men denne er ikke nået frem til togets afgangstid, og det ikke har været muligt at skaffe en anden, kan tog undtagelsesvis fremføres uden togfører, såfremt:
 • Toget er oprangeret af litra MG, MQ, MR, MF, ET eller ER
 • toget ikke passerer strækningerne:
  • København H/Vigerslev-Peberholm
  • Korsør-Nyborg
  • København H - østerport

Lokomotivføreren afgør ud fra en konkret vurdering af oprangering, belysningsforhold, vejrlig og passagermængde, om et tog sikkerhedsmæssigt kan fremføres uden togfører.

Lokomotivføreren skal søge at begrænse den toglængde, som skal overvåges mest muligt, og så vidt muligt til en længde, hvor lokomotivføreren kan overvåge ind- og udstigning samt foretage efterkontrol fra førerpladsen. Dette skal ske ved at flytte passagererne til den forreste togdel, og aflåse ikke benyttede døre i den bageste del af toget.


6.5 Afbrudt afgangsprocedure

Sker der en afbrydelse i afgangsproceduren, eksempelvis på grund af fejl, skal den startes forfra.Instruks 7

Catering af tog ved perron


Indledning

For at kunne udføre en sikker catering af tog fra lav perron indføres nedennævnte forholdsregler.


7.2 Ansvar


7.2.1 Togfører

Det er togførerens ansvar, at:
 • beslutte - efter togets ankomst ved perron - om toget skal cateres og i givet fald, da i hvilket omfang
 • underrette klarmelderen fra Togservice om toget skal cateres og i givet fald, da i hvilket omfang
 • afbryde påbegyndt catering, hvis trafikale eller andre forhold betyder, at toget skal ekspederes hurtigt
 • være placeret i bageste togsæt og klar til meldingsudveksling med klarmelderen fra Togservice
 • foretage meldingsudveksling med klarmelderen fra Togservice, herunder at modtage og aflevere »rød depeche«
 • toget ikke afgår før cateringsprocessen er tilendebragt

7.2.2 Klarmelder fra Togservice

Det er klarmelderen fra Togservice’s ansvar, at:
 • medbringe »rød depeche«
 • foretage meldingsudveksling med togføreren herunder at udlevere og indsamle »rød depeche« i bageste togsæt
 • overvåge den fysiske cateringsproces
 • afbryde catering efter anmodning fra togføreren
 • aflyse eller udføre catering i mindre omfang jf. anmodning fra togføreren
 • aflyse eller udføre catering i mindre omfang jf. anmodning fra perronmanageren inden togankomst og inden togføreren er til stede
 • foretage meldingsudveksling med øvrigt personale fra Togservice, der evt. foretager catering på toget

7.2.3 Perronmanager

Det er perronmanagerens ansvar, at:
 • beslutte - inden togankomst og inden togfører er til stede - om toget skal cateres og i givet fald, da i hvilket omfang
 • underrette klarmelderen fra togservice - inden togankomst og inden togfører er til stede - om toget skal cateres og i givet fald, da i hvilket omfang
 • underrette togføreren om beslutningen herunder årsagen

7.3 Forholdsregler


7.3.1 Procedure for catering - perronmanager træffer beslutning om catering inden tog- ankomst og inden togfører er til stede

Perronmanageren kan inden togankomst og inden togfører er til stede, beslutte om der skal foretages fuld catering, nødcatering eller ingen catering.

Perronmanageren underretter klarmelderen fra Togservice. Perronmanageren kan efter togankomst - hvis togføreren stadig ikke er tilstede - igangsætte evt. catering og overtager dermed togførerens ansvar herunder at modtage »rød depeche«.

Perronmanageren underretter togføreren, når denne ankommer om evt. igangsat caterings omfang. Togføreren igangsætter evt. Catering.

Hvis catering er igangsat afleverer perronmanageren »rød depeche« til togføreren, der så afslutter cateringen.


7.3.2 Procedure for catering - togfører er til stede ved togets ankomst

Togføreren beslutter om der skal foretages fuld catering, nødcatering eller ingen catering.

Togføreren underretter klarmelderen fra Togservice.

Hvis catering skal foretages fra lav perron, må cateringen først påbegyndes, når klarmelder fra Togservice har afleveret »rød depeche« til togføreren.

Togføreren kan afbryde cateringen ved at underrette klarmelderen fra Togservice om dette.

Cateringen er først afsluttet, når »rød depeche« er tilbageleveret til klarmelderen fra Togservice.

Togføreren må ikke indlede afgangsprocedure før »rød depeche« er afleveret til klarmelderen fra Togservice.

Ved indlæsning af catering fra perronside, hvor arbejdet kan overvåges af togpersonalet, skal der ikke udveksles depeche.


7.3.3 Procedure for catering - toget kører ekstraordinært uden togfører

Hvis toget ekstraordinært skal køre uden togfører, kan perronmanageren overtage togførerens ansvar og igangsætte og afslutte en evt. catering.
Instruks 8

Indmelding af fejl på interne tv-skærme og spejle på perroner

Denne forholdsregel gælder for samtlige strækninger i Danmark, også de strækninger som DSB ikke normalt betjener.

Hvis der konstateres fejl eller mangler på intern TV-skærm (ITV), dertil hørende kameraer eller på spejle, skal dette indberettes til IT Drift & Supports Servicecentre. Normalt gøres dette ved hjælp af den dertil indrettede funktion i DDI. Er dette ikke muligt kontaktes Servicecenteret på den døgnbetjente vagttelefon 24687575.Instruks 9

LedigInstruks 10

Supplerende forholdsregler for rangering


10.1 Gyldighed

Forholdsreglerne gælder for rangering med:
 • DSB Materiel.
 • Materiel fra andre operatører på DSB’s infrastruktur.


10.2 Generelle regler


10.2.1 Rangertræk som kan fremføres fra et førerrum forrest i køreretningen

Føreren af trækkraftenheden skal altid betjene toget fra det forreste førerrum i køreretningen.

Hvis føreren af trækkraftenheden opfylder forudsætningerne i SR om lokalkendskab, skal vedkommende være rangerleder.

Opfylder føreren af trækkraftenheden ikke forudsætningerne i SR om lokalkendskab, skal der medgives en rangerleder. Rangerlederen skal, før der gives tilladelse til rangering, tage ophold i førerrummet på det køretøj, som er forrest i køreretningen, så rangervejen kan overskues.


10.2.2 Rangertræk som ikke kan fremføres fra et førerrum forrest i køreretningen

Rangerlederen skal, før der gives føreren af trækkraftenheden tilladelse til rangering, tage ophold indvendig på det køretøj, som er forrest i køreretningen, så rangervejen kan overskues.

Der skal være radioforbindelse imellem føreren af trækkraftenheden og rangerlederen og kontroltone skal være indkoblet.
Er det ikke muligt at anvende kontroltone, anvendes kontroltale i stedet, jf. reglerne i SR.

Rangerlederen skal, inden rangeringen påbegyndes, sikre sig, at der er fri adgang til den forreste enheds nødbremsegreb/nødstop. Reagerer føreren af trækkraftenheden ikke som forventet på rangerlederens ordre, skal rangerlederen straks udkoble kontroltonen, og standse rangerbevægelsen ved hjælp af nødbremse/nødstop.

Hastigheden må ikke overskride 10 km/t.

Hvis det ikke er muligt at anvende radio, gennemføres rangeringen efter reglerne i SR.

10.2.3 Rangering mod andre køretøjer

Hvis der rangeres mod andre køretøjer, må der ikke køres nærmere end tre meter, med mindre der er skabt sikkerhed for at køretøjerne er ubemandede, eller det er aftalt.


10.3 Særlige forhold


10.3.1 Rangering under forsyning i forsyningsanlæg

Når rangertræk kan fremføres fra et førerrum forrest i køreretningen må den lokale rangerleder – hvis det er hensigtsmæssigt for den videre rangering under forsyning i forsyningsanlæg – overdrage rangerledelsen til føreren af trækkraftenheden, selvom vedkommende ikke er lokalkendt på stationen. Når forsyningen er afsluttet overtager den lokale rangerleder igen rangerledelsen.

Følgende betingelser skal være opfyldt i områder uden omstillingsanlæg:

Forreste køretøj skal have passeret sidste sporskifte ind til forsyningssporet.

Føreren af trækkraftenheden kører frem efter anvisninger fra den rangerhjælper, der leder forsyningen af rangertrækket.

Rangertrækket må ikke passere SR-mærke nr. 17.14, »Frispor« i medgående sporskifter, der afgrænser forsyningssporet i forhold til andre spor.

Evt. modgående sporskifter i forsyningssporet må gerne passeres.

Følgende betingelser skal være opfyldt i områder med omstillingsanlæg:

Den lokale rangerleder skal indstille de nødvendige rangerruter.


10.3.2 Rangering som ikke kan fremføres fra et førerrum forrest i køreretningen og hvor det ikke er muligt at tage ophold indvendigt i forreste køretøj

Rangerlederen skal tage ophold på eller i nærheden af forreste køretøj, så rangervejen kan overskues.

Hvis rangervejen ikke kan overskues, standses rangertrækket indtil rangerlederen har taget ophold, så rangervejen igen kan overskues.

10.4 Afkobling fra midt i sidespor, litra MF og ER

Afkobling fra midt, må ikke finde sted i sporskifteomstillingsanlæg.

Inden afkobling fra midt, skal lokomotivføreren visuelt sikre sig, at der er mere end tre meter til nærmeste farepunkt bag stammen.

Herefter kan der afkobles fra midt jf. ODI MF/ER 5.5 for at sikre adskillelse - opmærksomheden henledes på at det kun er tilladt at trykke en meter.Instruks 11

Arbejde i og ved spor


11.1 Indledning

Denne instruks beskriver regler og ansvar i forbindelse med personsikkerhed ved arbejder i og ved spor.


11.2 Definitioner

Arbejder i spor:

Arbejde på infrastruktur, installationer, arealer, og bygninger beliggende ved trafikerede spor, herunder transport af genstande, der ikke kan henregnes under færden.

Arbejder ved spor:
 • Vedligeholdelse, reparation samt rengøring af rullende jernbanemateriel.
 • Catering af tog.
 • Handicapassistance.
 • Ledsagelse af personer.
 • Transport af genstande, varer og materialer, der ikke kan henregnes som færden.
Færden:

Ved færden forstås personers færdsel i og ved trafikerede spor, når opmærksomheden ikke fjernes fra togenes kørsel.


11.3 Gyldighedsområde

Instruksen gælder for alle arbejder i og ved spor på alle arealer og infrastruktur tilhørende DSB og Banedanmark.


11.4 Ansvar

Den enkelte linieenhed i DSB har ansvar for, at:
 • det nødvendige gyldige instruktionsstof er tilgængeligt
 • udføre tilsyn på arbejder i og ved spor.
Den enkelte linieenhed i DSB har ansvaret for at de medarbejdere, der skal udføre arbejde i og ved spor har:
 • relevante teoretiske og praktiske uddannelser
 • erfaring og rutine i det specifikke arbejde
 • fået personlig instruktion i det specifikke arbejde
 • fået udleveret det relevante instruktionsstof.
Den ansvarlige for arbejdet har ansvaret for, at:
 • gyldigt instruktionsstof er tilgængeligt på arbejdsstedet
 • arbejdet udføres efter de gældende regler
 • sikre sig at medarbejderne har modtaget instruktion, herunder medarbejderens underskrift.
Medarbejderne, der skal udføre arbejdet, har ansvaret for, at:
 • have den fornødne uddannelse og være i stand til at udføre arbejdet
 • have gyldigt instruktionsstof
 • have modtaget og forstået instruktion fra den ansvarlige for arbejdet, samt at have underskrevet instruktionen.

11.5 Godkendelse af instruktionsstof

Godkendelse af jernbanesikkerhedsplaner- og instruktioner foretages af infrastrukturforvalterens SR-koordinator.

Godkendelse af Jernbanesikkerhedsprocedurer foretages af linieenhedens Sikkerhedsspecialist.


11.6 Instruktion af medarbejdere ved »planlagte« arbejder

Når arbejdet er planlagt, skal det nødvendige instruktionsstof være udarbejdet og tilgængeligt på arbejdsstedet.

Før arbejdet:

Medarbejderen skal have modtaget og forstået instruktion fra den ansvarlige for arbejdet samt underskrevet instruktionen.

Under arbejdet:

Medarbejderen skal sørge for at instruktionen bliver fulgt, så længe arbejdet udføres.


11.7 Instruktion af medarbejdere ved »ikke-planlagte« arbejder ved spor

Når arbejdet ikke er planlagt og der ikke er udarbejdet det nødvendige instruktionsstof, skal arbejdet være ledet af en SR- eller AIS-arbejdsleder, og der skal føres logbog.

Før arbejdet:

Arbejdslederen må ikke lade arbejdet påbegynde, før der er truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og der på arbejdsstedet er givet den fornødne instruktion til eventuelle medarbejdere i arbejdet om:
 • Hvilket arbejde der skal udføres.
 • Arbejdsstedets afgrænsning. Herunder eventuelt spærring af spor jf. SR § 33.
 • Eventuelle spændingsførende anlægsdele nær ved arbejdsstedet.
 • Arbejdets udførelse.
 • Trufne sikkerhedsforanstaltninger.
 • Fastsatte sikkerhedsafstande.
Under arbejdet:

Arbejdslederen og evt. medarbejdere skal sørge for at de trufne sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, så længe arbejdet udføres.

Efter arbejdet:

Arbejdslederen skal sende loggen for det ikke planlagte arbejde til linjeenhedens Sikkerhedsspecialist umiddelbart efter arbejdets udførelse.


11.8 Uddannelse

For den arbejdsfunktion der skal udføres, skal den enkelte medarbejder have:
 • Gyldigt legitimationskort.
 • Den nødvendige uddannelse, erfaring og rutine.

11.9 Publicering af jernbanesikkerhedsplaner m.m.

Den enkelte linjeenhed skal sikre tilgængeligheden af:
 • Jernbanesikkerhedsplaner.
 • Jernbanesikkerhedsinstruktioner.
 • Jernbanesikkerhedsprocedurer.


Instruks 12

Holdundervisning i og ved trafikerede spor


12.1 Generelt

Disse retningslinjer gælder for holdundervisning af 2 til 8 kursister i forbindelse med jernbanesikkerhedsuddannelser og undervisning omkring rullende materiel i og ved trafikerede spor.


12.2 Forudsætninger

Læreren skal være:
 • Godkendt som lærer I færdsel-/materielsikkerhed eller lokomotivfører K.
 • Være lokalkendt i det område, hvor undervisningen udføres.
Alle kursister skal have gennemgået et relevant kursus i personlig sikkerhed. 

Alle deltagere skal opfylde arbejdstilsynets krav til sikkerhedsbeklædning ved færden i spor.

Der må højst være 8 kursister pr. lærer.


12.3 Planlægning

Læreren er ansvarlig for, at undervisningen er vurderet forud, herunder hvilke forholdsregler der skal træffes, for at undervisningen kan udføres i forhold til person- og jernbanesikkerhed.


12.4 Sikkerhedsinstruktion

Inden undervisningen begyndes skal læreren instruere alle kursister i følgende:
 • Hvordan færden til og fra »undervisningsstedet« skal foregå.
 • Hastighed i trafikerede spor, herunder nabospor.
 • Sikkerhedsafstand i nabospor.
 • Hvordan der advares for tog.
 • Hvortil der skal rømmes inden togpassage.
 • Andet der er relevant for sikkerheden ved den pågældende undervisnings gennemførelse.


Instruks 13

DSB’s og Banedanmarks sikkerhedsmæssige instruktionsstof - prioritering og sammenhænge

Med flere udgivere af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof er der behov for at få præciseret, hvordan prioriteringen og sammenhængen er mellem de forskellige regelværker.

Instruksen gælder for prioritering og sammenhæng mellem sikkerhedsmæssigt instruktionsstof udgivet af infrastrukturforvaltere og DSB.

I det følgende er det Banedanmark, der benyttes som eksempel på en infrastrukturforvalter, men principielt dækker instruksen alle infrastrukturforvaltere.

1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet
DSB’s cirkulærer DSB’s reglementer Banedanmarks cirkulærer/trafikmeddelelser Banedanmarks reglementer


Banedanmarks reglementer er basis for jernbanevirksomheders kørsel på dennes infrastruktur. Banedanmarks cirkulærer/trafikmeddelelser er tilføjelser/indskærpelser til/af disse.

DSB’s reglementer er basis for operatørvendte regler/instrukser der gælder for DSB’s kørsel på al infrastruktur. DSB’s cirkulærer er tilføjelser/indskærpelser til/af de øvrige.Instruks 14

Ledig
Instruks 15

Den Digitale Rygsæk


15.1 Generelt

Alle sikkerhedsoperatører i DSB modtager reglementer og instruktionsstof gennem Den Digitale Rygsæk (herefter benævnt DDR).

Mediet for anvendelsen kan være en pc, tablet, mobiltelefon eller lignende – i det følgende benævnt ”medie”.

Tjenestestedet er ansvarligt for at sikkerhedsoperatøren har adgang til det medie der er nødvendigt for at den enkelte kan anvende DDR i det nødvendige omfang.

Tyveri eller bortkomst af medie skal straks meldes.

DDR opdateres ved tjenestestart .

Nye/ulæste dokumenter skal læses inden turen påbegyndes, hvis de er nødvendige for den pågældende tjeneste.

Søgemappen "Vis kommende versioner" (PC) kontrolleres og relevante ændringer i kommende versioner gennemgås inden ikrafttræden.

I forbindelse med en sikkerhedsmæssig hændelse vil det i hvert enkelt tilfælde blive vurderet om mediet skal inddrages og undersøges.

I det følgende er særlige forhold for de enkelte personalekategorier beskrevet.


15.2 Lokomotivpersonale (certifikat B)

Under togkørsel eller rangering, skal mediet være på standby/slukket.


15.2.1 Nødprocedure

Nødprocedure anvendes når der opstår problemer med brugen af mediet med DDR, eller udstyret ikke kan anvendes som beskrevet i betjeningsvejledningen.

Vagten kontaktes på 33 53 00 61 og afgør hvilken procedure der skal tages i anvendelse.

På fjernbanen kan medie, efter aftale med vagten, ombyttes i en servicebutik i normal kontortid. Udenfor normal kontortid, kan ombytning ske i pengeskab der er opstillet på samtlige depoter. Koden til pengeskab udleveres af vagten.

Kan mediet ikke ombyttes, eller er opdatering af DDR ikke mulig gælder følgende:
 • Sikkerhedscirkulærer kan kontrolleres på depotet eller vagthavende driftsleder kan kontaktes for hjælp.
 • Er der behov for opslag i reglementer eller sikkerhedsmæssigt instruktionsstof vedrørende infrastruktur, indhentes de nødvendige informationer hos stationsbestyreren.
 • Spørgsmål vedrørende materiellet og operatørspecifikke bestemmelser (f.eks. SIN DSB og ODI) rettes til LKI Vagten.
Er årsag til manglende opdatering af DDR en anden end defekt medie, skal DDR søges opdateret ved først givne lejlighed.


15.3 Lokomotivførere (Certifikat A) og klargøringsmedarbejder

Under rangering eller klargøring skal mediet være på standby eller slukket.

15.3.1 Nødprocedure

Nødprocedure anvendes når der opstår problemer med brugen af mediet med DDR, eller udstyret ikke kan anvendes som beskrevet i betjeningsvejledningen.
 • Sikkerhedscirkulærer m.v. kan kontrolleres på depotet og/eller ved kontakt til LKI Vagten.
 • Er der behov for opslag i reglementer eller sikkerhedsmæssigt instruktionsstof indhentes de nødvendige informationer hos LKI Vagten.

15.4 Togpersonale

Hvis der på en tjeneste konstateres at der er udgivet nye dokumenter i DDR, skal disse mindst en gang i døgnet åbnes på en PC eller mobil enhed med DDR installeret, for at sikre kvittering for læsning.


15.4.1 Nødprocedure

Nødprocedure anvendes når der opstår problemer med brugen af mediet med DDR eller hvis udstyret ikke kan anvendes, som beskrevet i betjeningsvejledningen.

I tilfælde af problemer kontaktes personaledisponenten på 33 53 00 66 og orienteres om at der køres på nødprocedure.

Hvis mediet med DDR er uvirksom gælder:
 • Det skal kontrolleres om der er kommet sikkerhedsmæssigt instruktionsstof siden sidste opdatering på DDR. Er dette tilfældet, indhentes de nødvendige oplysninger jf. lokal instruks på tjenestestedet.
 • Er der behov for opslag i reglementer eller andet sikkerhedsmæssigt instruktionsstof indhentes de nødvendige informationer jf. lokal instruks på tjenestestedet.
Hvis nødproceduren er iværksat på grund af netværksproblemer, skal DDR forsøges opdateret ved førstkommende lejlighed.Instruks 16

Aflåsning af døre ved for korte perroner


16.1 Generelt

Når tog har en længde der overskrider perronens længde er det nødvendigt at træffe forholdsregler omkring aflåsning af døre, af hensyn til passagerernes sikkerhed under udstigning.


16.2 Ansvar

Lokomotivføreren har ansvaret for afspærring/frigivning af døre for følgende litra:
 • ER
 • ET
 • MF
 • MG
 • MQ
 • MR
Togføreren har ansvaret for at foretage aflåsning/oplåsning og beskiltning af døre for følgende litra:
 • Abs, B og Bk
 • RIC vogne

16.3 Afspærring/aflåsning

Døre der ikke er ved perron afspærres/aflåses inden dørfrigivning.

Frigivning/oplåsning foretages, når afspærringen/aflåsningen ikke længere er nødvendig.

Togføreren får oplyst aktuel toglængde hos lokomotivføreren.


16.4 Højttalerudkald

Den der foretager afspærring/aflåsning foretager højttalerudkald herom.

Lokomotivføreren kan aftale med togføreren, at denne foretager højttalerudkald.Instruks 17

Standsningssted


Personførende tog uden togfører

Skal standse med førerrummet ud for det standsningsmærke, der svarer til antallet af åbne togsæt angivet i antal meter eller i antal vogne. Aflåste togsæt skal oprangeres bagest i køreretningen.

Øvrige tog

Standser jf. SR.

Togets længde overstiger perronlængden

Toget standses med førerpladsen ud for perronens ende eller senest så forreste dør er ved perron.

Hvis der forinden mødes et S-mærke eller togvejens endepunkt, skal dette respekteres.

Andre standsningssteder angivet i TIB skal respekteres.

Perronlængderne er angivet i tabeller under de enkelte TIB strækninger i SIN DSB-L.