←   SIN DSB
SIN DSB-L
Strækning 1 - København H - Fredericia/Taulov
Instruks 1.1 - Supplerende regler ved kørsel på Storebælt
Instruks 1.2 - Eftersyn af tog efter alarm fra profilkontrolanlæg/vognkontrolanlæg
Instruks 1.10 - Enmandsbetjening
Strækning 2 - Ringsted - Rødby Færge
Instruks 2.1 - Restriktioner ved kørsel på Storstrømsbroen
Instruks 2.2 - Supplerende forholdsregler for fremførsel af tog på overfarten Rødby-Puttgarden
Instruks 2.3 - Rømning af færge på overfarten Rødby-Puttgarden
Strækning 3 - Nykøbing F - Gedser
Strækning 4 - Roskilde - Køge - Næstved
Instruks 4.10 - Enmandsbetjening
Strækning 5 - Roskilde - Kalundborg
Strækning 6 - København H - Vigerslev
Strækning 7 - Lersøen - Østerport
Strækning 10 - København H - Helsingør
Instruks 10.1 - Litra ET - Aflåsning af døre på Nørreport
Instruks 10.2 - Litra ME - standsningssted på Nørreport
Strækning 11 - København H - Kastrup
Instruks 11.1 - Supplerende regler ved tunnelkørsel på TIB strækning 11
Instruks 11.2 - Eftersyn af tog efter alarm fra profilkontrolanlæg/vognkontrolanlæg
Instruks 11.3 - Øresundstjek litra ET, DSB S18
Instruks 11.4 - Hastighedsnedsættelse i Kastrup, spor 32
Strækning 21 - Odense - Svendborg
Instruks 21.10 Enmandsbetjening
Strækning 23 - Fredericia - Aarhus
Instruks 23.10 Enmandsbetjening
Strækning 24 - Aarhus - Aalborg
Instruks 24.10 Enmandsbetjening
Strækning 25 - Aalborg - Frederikshavn
Instruks 25.10 Enmandsbetjening
Strækning 26 - Fredericia - Padborg
Instruks 26.10 - Enmandsbetjening
Strækning 28 - Sønderborg - Tinglev
Instruks 28.10 Enmandsbetjening
Strækning 29 - Lunderskov - Esbjerg
Instruks 29.10 Enmandsbetjening
Strækning 31 - (Esbjerg) Holstebro - Struer
Instruks 31.10 Enmandsbetjening
Strækning 32 - Langå - Struer
Strækning 33 - Vejle - Holstebro
Instruks 33.10 Enmandsbetjening
Strækning 34 - Struer - Thisted
Instruks 34.10 Enmandsbetjening
Strækning 1 København H – Fredericia/Taulov

Perronlængder

STATION SPOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26
København H 310 308 342 340 340 336 346 342     182
Valby 309 309                  
Høje Taastrup 340 340 340 340              
Hedehusene 252 252 252 252              
Trekroner 253 253 253 253              
Roskilde 300 339 359 367 367 322 321        
Viby Sjælland 252 252                  
Borup 252 252 252                
Ringsted 330 343 322 322 322            
Sorø 331 330 261                
Slagelse 273 342 340 312 311            
Korsør 334 334 334 334              
Nyborg 334 334 334 334              
Langeskov 250 250                  
Odense     426 427 428 427 200 135      
Holmstrup 96 100                  
Tommerup 100 100 100                
Skalbjerg 137* 104                  
Bred 112* 106                  
Årup 178 151                  
Gelsted 100* 100                  
Ejby 100 100 100                
Nørre Åby 131 131                  
Kavslunde 102 142 81                
Middelfart 343   345 344              
Fredericia   305 350 361   320 455   350 343  
Taulov 169 174 172                

* Højre spor i køreretningen Odense - FredericiaInstruks 1.1

Supplerende regler ved kørsel på Storebælt

1.1.1 Indledning

De generelle regler vedr. tunnelkørsel findes i SIN-L.
Stort tunneltjek udføres når det fremgår af tjenesten, dog minimum jf. krav i SIN-L. Tunneltjekskemaet DSB S17 udfyldes, som dokumentation herfor. Der udfyldes ét skema for hvert togsæt og hver togstamme, bestående af lok og vogne. Gældende version af DSB S17 er tilgængelig i DDR under Blanketter -> DSB Sikkerhedsblanketter.

DSB har derudover specifikke regler vedr. tunnelkørsel optaget i ODI for de respektive litra.

Såfremt det ikke med sikkerhed kan fastslås at den pågældende oprangering er klargjort til tunnelkørsel, udføres der, straks muligt og senest inden afgang fra Korsør/Nyborg, lille tunnelcheck jf. SIN-L. Lokomotivføreren tager initiativ hertil.
Udførelsen dokumenteres på DSB S17.

1.1.2 Gyldighedsområde

Instruksen gælder ved kørsel på Storebælt, hvor de nævnte forhold er relevante.


1.1.3 Togpersonalets forhold


1.1.3.1 Placering

Ved uvirksomt samtaleanlæg i den personalekupé der er taget ophold i, tager den evakueringsansvarlige - efter aftale med lokomotivføreren - ophold ved et andet virksomt samtaleanlæg i det bageste togsæt.


1.1.3.2 Underretning af passagerer

Ved stop i tunnelen skal den evakueringsansvarlige straks undersøge årsagen til standsningen. Herefter underrettes passagererne.


1.1.4 Test af internt samtaleanlæg og højttaleranlæg


1.1.4.1 Indledning

Afsnittet beskriver procedurer for test, resætning samt alternativ metode til at etablere kontakt mellem togfører og lokomotivfører, hvis normalprocedure ikke virker.


1.1.4.2 Gyldighedsområde

Gælder for Litra MF, ER, MG og ABs, der skal passere Storebæltsforbindelsen.


1.1.4.3 Fejl

Evt. fejl under klargøring afhjælpes inden toget sættes i drift.

Opdages fejl i driften skal disse afhjælpes, jf. dette afsnit, således at Storebæltsforbindelsen kan passeres.

Opdages fejl på strækningsradio eller samtale-/højtaleranlægget efter afgang hhv. Nyborg/Korsør underrettes stationsbestyreren, der træffer afgørelse om hvordan det håndteres.


1.1.4.3.1 Fejl på såvel højttaleranlæg som internt samtaleanlæg

Der foretages test fra et andet talested. Hvis dette talested virker, anvendes dette ved tunnelkørslen.


1.1.4.3.2 Fejl alene på højttaleranlæg

Hvis højttaleranlægget ikke virker helt eller delvist tager togføreren kontakt til lokomotivføreren, så denne kan forsøge at resætte vha. automatsikringer for internt samtaleanlæg.
Hvis dette mislykkes og højttaleranlægget kun virker delvist, må der ikke være passagerer i de togafsnit, hvor højttaleranlægget ikke virker.
Hvis højttaleranlægget ikke virker i hele toget, må toget ikke passere Storebæltsforbindelsen med passagerer. Togføreren underretter LKI Vagten, som underretter driftsledelsen.

Særligt for MG

Hvis højttalerudkald ikke virker fra informationssystemets egne håndsæt, undersøges det om lokomotivføreren alternativt kan foretage et højttalerudkald fra strækningsradioen. Hvis denne alternative mulighed virker kan kørsel fortsætte, og anlægget fejlmeldes efterfølgende.


1.1.4.3.3 Fejl alene på internt samtaleanlæg

Togføreren tager kontakt til lokomotivføreren. Lokomotivføreren forsøger at resætte vha. automatsikringer for internt samtaleanlæg.
Mislykkes det at resætte vha. automatsikringer for internt samtaleanlæg forsøges fremgangsmåden i afsnit 1.1.4.3.4 anvendt.


1.1.4.3.4 Strækningsradio som internt samtaleanlæg

Denne fremgangsmåde virker kun i personalekupéen

 1. Fra talested i personalekupé taster togføreren knappen »FC« på håndsættet til internt samtaleanlæg.
 2. Lokomotivføreren besvarer opkaldet ved tast på »Samtale Tgf« på strækningsradioen.
 3. Fejler denne samtaleforbindelse, må dette togsæt ikke passere Storebæltsforbindelsen med passagerer.
 4. Lokomotivføreren underretter straks LKI Vagten, der underretter driftslederen.

Særligt for MG
Fra talestedet i personalekupéen/pantryet anvendes håndsættet til internt samtaleanlæg. Togføreren taster * F3 # .


1.1.5 Brug af håndholdt radio

Håndholdt radio må anvendes som internt samtaleanlæg i tog uden fast internt samtaleanlæg, samt som nødanlæg, hvis faste interne samtaleanlæg ikke er virksomme. Følgende typer håndholdt radio må anvendes:

Motorola MTP 850 Motorola MTH 800


1.1.5.1 Procedure for anvendelse
 • Togføreren fremskaffer fuldt opladede håndholdte radioer
 • Togføreren udleverer håndholdt radio til lokomotivføreren inden kørsel i tunnel
 • Togføreren instruerer lokomotivføreren i brugen af den håndholdte radio
 • Håndholdte radioer funktionstestes
 • Togføreren indsamler håndholdte radioer igen efter brug

1.1.5.2 Indstilling af håndholdt radio

Håndholdte radioer skal indstilles på »direct mode« (Walkie - Talkie funktion) og må kun anvendes på denne indstilling.


1.1.6 Forhold vedr. varme, ventilation m.v.

Forhold vedr. varme, ventilation m.v. for tunnelkørsel fremgår af SIN-L og ODI for de respektive litra.


1.1.7 Strækningsradio

Ved tunneltjek i udlandet, foretages afprøvning af radioen på første grænsestation, efter returnering til Danmark.


Instruks 1.2

Eftersyn af tog efter alarm fra vognkontrolanlæg

Efter alarm fra vognkontrolanlæg udløst af varme, skal en materielsagkyndig fra DSB efterse toget og give tilladelse til at toget kan genoptage kørslen.
Hvis lokomotivføreren skønner, at toget kan flyttes inden eftersynet, er det dog tilladt at flytte toget med forsigtighed frem til første station.Instruks 1.10

Enmandsbetjening

Delstrækningen Odense – Fredericia/Taulov (Vestfyn) er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/1MF/1ER/2MQ*/2MR

* Kun strækningen Odense - Fredericia.

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RRStrækning 2 Ringsted – Rødby Færge

Perronlængder:


STATION SPOR
1 2 3 4 5 18 19 20
Ringsted 330 343 321 322 322      
Glumsø 298 261            
Næstved 286 401 401 401 401      
Lundby 265 267 267          
Vordingborg 328 329 331          
Orehoved 194              
Nørre Alslev 277 322            
Eskilstrup 240 240            
Nykøbing F. 204 342 342 352 378      
Rødby Færge           408 434 222
Instruks 2.1

Restriktioner ved kørsel på Storstrømsbroen

Gyldighed:
Restriktionerne gælder for jernbanekøretøjer, der skal befare Storstrømsbroen
beliggende på TIB strækning 2 mellem Masnedø og Orehoved.


Tilladte køretøjer:
Følgende DSB/DB litra må befare strækningen Masnedø–Orehoved:
 • MF
 • MG
 • MR
 • ME, når betingelserne herunder er opfyldt.
 • ODI-godkendte vogne, herunder litra ABs, Bk og B.


Særligt for ME:
Betingelserne for at køre med litra ME er følgende:
 • Der må køres med en stamme bestående af ét ME-lokomotiv med en eller
  flere af de i afsnit 3 nævnte ODI-godkendte vogne.
 • Der må køres med en stamme bestående af ét ME-lokomotiv som bugserer
  et eller flere af de i afsnit 3 nævnte togsæt.
 • Der må køres med et solokørende ME-lokomotiv.

Det er ikke tilladt at køre med en stamme med mere end ét ME-lokomotiv (se dog
herunder vedr. nedbrud).

Særligt for ME, nedbrud
Det er tilladt at transportere ét nedbrudt ME-lokomotiv under følgende betingelser:

 • Der er indhentet tilladelse fra Banedanmark til at transportere det nedbrudte ME-lokomotiv.
 • Der er min. 3 dobbeltdækkervogne litra ABs, Bk eller B mellem det arbejdende lokomotiv og det nedbrudte ME-lokomotiv.Instruks 2.2

Supplerende forholdsregler for fremførsel af tog på overfarten Rødby-Puttgarden

2.2.1 Indledning

Instruksen anvendes ved fremførsel af tog på færgeoverfarten Rødby-Puttgarden.


2.2.2 Ansvar


2.2.2.1 Operatøransvar

I Rødby Færge fremføres tog på DSB’s operatøransvar.

DSB’s operatøransvar gælder på stationen på Banedanmarks område indtil SR-mærke 17.17 »Endepunkt for rangering for signal« mod færgeleje. I denne instruks benævnes området »Banedanmarks område«.

I Rødby Færge mellem SR-mærke 17.17 »Endepunkt for rangering for signal« mod færgeleje og færge, og i Puttgarden mellem tysk signal Ra11 »Wartezeichen« mod færgeleje og færge, fremføres tog på Scandlines’ operatøransvar.

På færge fremføres tog på Scandlines’ operatøransvar. I denne instruks benævnes området »Scandlines’ område«.

I Puttgarden fremføres tog på DB Fernverkehr’s operatøransvar. DB Fernverkehr’s operatøransvar gælder på stationen indtil tysk signal Ra11 »Wartezeichen« mod færgeleje. I denne instruks benævnes området »DB’s område«.


2.2.2.2 Lokomotivførerens ansvar

Det er lokomotivførerens ansvar at:
 • Underrette færgens kaptajn om sikkerhedsmæssige forhold eller andre uregelmæssigheder, der har betydning under togets ophold på færgen.
 • Assistere færgens personale ved uregelmæssigheder herunder evakuering.
 • Videregive underretning fra Scandlines til togføreren om manglende trapper eller ramper samt i disse tilfælde ikke at frigive døre før ind- og udstigning er sikret.

2.2.2.3 Togførerens ansvar

Det er togførerens ansvar at:
 • Videregive underretning til lokomotivføreren fra Scandlines om at togets luftaffjedringssystem skal suspenderes (»Udluftning 1«/ »Entlüftung 1« eller »Udluftning 2«/ »Entlüftung 2«).
 • Der er togpersonale i toget under overfarten, såfremt der er passagerer som ikke kan forlade toget.
 • Sikre at ind- og udstigning ikke kan ske ved døre, hvor Scandlines har underrettet om, at der mangler ramper eller trapper.
 • At efterladte passagerer kan opholde sig sikkert i toget.
 • Underrette færgens kaptajn om sikkerhedsmæssige forhold eller andre uregelmæssigheder, der har betydning under togets ophold på færgen.
 • Underrette færgens kaptajn og OBS’ sikkerhedsvagt om personskade.
 • Sørge for evakuering af togpassagerer (se også 2.2.2.4)
 • Assistere færgens personale ved uregelmæssigheder herunder evakuering.

2.2.2.4 Scandlines’ ansvar

Færgens rangerleder er i forbindelse med færgerangering og togets ophold på overfarten ansvarlig for, at:
 • De nødvendige sikkerhedsmæssige forhold for togets ombord kørsel/ilandkørsel er tilvejebragt såvel på færge som ved færgelejets landanlæg herunder at sporområder er fri samt at fortove er fri og ramper er slået ned.
 • At give lokomotivføreren tilladelse til ombordkørsel/ilandkørsel.
 • Ved manglende radiokommunikation at gå foran toget på færgen, således at lokomotivføreren har visuel kontakt til færgens rangerleder.
 • Evt. nødvendige eksterne foranstaltninger for sikre togets afbremsning i tilfælde af særlige vejrsituationer.
 • Toget bliver fremmednetforsynet samt tilsluttet evt. andre forsyninger (gælder kun for litra MF).
 • Assistere togets personale ved evakuering.
 • Flytte handicappede i kørestole samt andre gangbesværede passagerer ved evakuering.
 • Underrette lokomotivfører og togfører om uregelmæssigheder under togets ophold.

2.2.3 Generelt


2.2.3.1 Passagermelding

Ved afgang fra Nykøbing Falster skal togføreren afgive passagermelding til Scandlines i Rødby Færge, lastledertårnet på tlf: +45 72686107 alternativt +45 72686108.
Meldingen skal indeholde antallet af passagerer til færgen, herunder hvor mange passagerer, der befordres i kørestol.


2.2.3.2 Togpersonalets placering under færgeoverfarten

Hvis ikke alle passagerer kan forlade toget under overfarten, skal der være togpersonale i toget under overfarten.
Før ombordkørsel på færgen skal togføreren orientere passagererne om, hvor i toget togpersonalet befinder sig, i tilfælde af at der er brug for hjælp/assistance under overfarten.
Togpersonalet skal være opmærksom på placeringen af passagerer i kørestol eller med barnevogne.


2.2.3.3 Kaptajnens kommando over DSB’s personale

Togets personale er underlagt kaptajnens kommando under overfarten.


2.2.3.4 Fejl på ramper og trapper til ind- og udstigning af tog på færgen

Hvis lokomotivføreren får melding fra færgens rangerleder om, at trapper eller ramper mangler, må dørene ikke frigives.
Lokomotivføreren underretter togføreren om forholdet. Togføreren sikrer, at dørene ved de manglende ramper/trapper er aflåst eller at der er personale til at advare om forholdet.
Herefter underretter togføreren lokomotivføreren om at frigive dørene.


2.2.4 Kommunikation


2.2.4.1 Kommunikation på Scandlines’ område

Radiokommunikationen mellem færgens rangerleder og lokomotivføreren skal foregå med analog radio (DSB strækningsradio kanal C 19, DSB bærbar analog radio på kanal 4). Der anvendes ikke kontroltone.
Lokomotivføreren skal have analogradioen åben, så længe rangerbevægelsen til/fra færge foregår – d.v.s. indtil toget har nået sit standsningssted på færgen hhv. har forladt Scandlines’ område ved ilandkørsel. På tysk færge foregår al kommunikation – også sikkerhedsmeldinger – på tysk.

2.2.4.1.1 Uregelmæssigheder

Hvis der ikke kan opnås kontakt på analogradio, kan meldinger gives mundtlig. Tilladelse til ombordkørsel/ilandkørsel kan gives som signal Ra 2 »Herkommen«. Signalet gælder selvom det kun afgives som håndsignal.


2.2.4.2 Anden kommunikation på færger

Kontakt til færgens kaptajn/vagthavende skibsofficer kan foretages via færgens interne telefonsystem på nr. 18 på tysk færge og nr. 10 på dansk færge. Placering af færgens telefoner på jernbanedækket fremgår af nedenstående skitser.

Tyske færger: Deutschland og Schleswig-HolsteinDanske færger: Prinsesse Benedikte og Prins Richard
Færgens kaptajn kan kontakte lokomotiv- og togpersonalet via færgens og/eller togets højttalersystem.


2.2.4.3 Radiokommunikation på DB’s område

På DB’s område foregår radiokommunikationen med Fahrdienstleiter (Fdl) på strækningsradio i digital systemvalg (GSM-R). Kan der ikke opnås forbindelse hermed, kan mobiltelefon anvendes. Telefonnummer til Fahrdienstleiter i Puttgarden er +49 4371 501350.


2.2.5.0 Kørsel og hastigheder

Al kørsel foregår som rangering


2.2.5.1 Hastighed på Scandlines’ område

På Scandlines’ område er højeste tilladte hastighed:

 • 5 km/t, når dele eller hele toget befinder sig på færge og/eller færgeklap.
 • Ved ombordkørsel i Rødby Færge indtil færgeklap: gældende hastighed for Banedanmarks område i Rødby Færge.
 • Ved ombordkørsel i Puttgarden indtil færgeklap: gældende hastighed for DB’s område i Puttgarden.
 • Ved ilandkørsel i Rødby færge: 5 km/t indtil mærke standsningsmærke »120« er ud for spidsen af toget, herefter gældende hastighed for Banedanmarks område i Rødby Færge.
 • Ved ilandkørsel i Puttgarden: 5 km/t indtil starten af perronen er ud for spidsen af toget, herefter gældende hastighed for DB’s område i Puttgarden.


2.2.5.2 Hastighed på DB’s område

På DB’s område foregår al kørsel efter gældende DB Regelwerk, Richtlinie 418


2.2.6.0  Togkontrolanlæg

Ved kørsel i Puttgarden, herunder til og fra færge, skal PZB-togkontrolanlæg være indkoblet, såfremt dette er virksomt.

Ved kørsel i Rødby færge, herunder til og fra færge, skal ATC-togkontrolanlæg være indkoblet, såfremt dette er virksomt.

Omkobling mellem togkontrolanlæggene skal ske på færgen, således at toget umiddelbart kan køre i land på det krævede togkontrolanlæg.


2.2.6.1 Puttgarden

Eventuel PZB/LZB Prüflauf skal fortages af tysk lokomotivfører, når toget holder ved perron i Puttgarden.

2.2.7. Scandlines signalanlæg


2.2.7.1 Særligt traktorvejssignal Rødby Færge

I Rødby færge er der ved vejoverkørslen mellem porten og færgeklappen øst for sporet opsat et højt traktorvejssignal.

Når traktorvejssignalet blinker med blåt lys, er dette sikkerhed for, at vejoverkørselssignalerne er tændt.

Tog må kun køre på Scandlines område mellem port og færge og omvendt, når traktorvejssignalet blinker med blåt lys.


2.2.7.2 Signalanlæg på færgeklap

Signalanlæggene er opstillet på færgeklappen med et signalanlæg i hver side af færgen.
Det signalanlæg, som er anbragt i samme side som toget, er gældende for toget.

Der er signalanlæg for
 • Ombordkørsel i Puttgarden
 • Ilandkørsel i Puttgarden
 • Ilandkørsel i Rødby færge


Signalanlæggene er i sikkerhedsmæssig afhængighed af færgens korrekte placering i færgelejet. Hvis færgen ikke ligger korrekt i færgelejet vil begge signalanlæg vise rødt lys.

Signalanlæggets lys har følgende betydning:

Rødt: Vejtrafik og togtrafik skal øjeblikkeligt standse foran signalet.
Grønt: Vejtrafik må køre.
Hvidt: Køretilladelse for togtrafik.


2.2.7.3 Kørselstilladelse på signalanlæg

Når der foreligger en køretilladelse på signalanlægget, skal denne suppleres af en tilladelse til ombordkørsel/ilandkørsel fra færgens rangerleder. Tilladelsen gives på analog radio, hvor færgens rangerleder giver tilladelse til

 • Ombordkørsel for tog, eller
 • Ilandkørsel for tog

Meldingen kan suppleres med håndsignal Ra 2 »Herkommen«. Signalet gælder selvom det kun afgives som håndsignal.

Når lokomotivføreren har modtaget og kvitteret for meldingen fra færgens rangerleder, må ombordkørsel/ilandkørsel påbegyndes.

I Rødby Færge skal følgende forudsætning herudover være opfyldt:

 • Traktorvejssignalet skal blinke med blåt lys

2.2.7.3.1 Uregelmæssigheder

Hvis signalanlæggets hvide lys slukker under ombordkørsel/ilandkørsel, skal toget standse og færgens rangerleder kontaktes.

Hvis signalanlægget på broklappen:

 • ikke viser hvidt lys, eller
 • viser rødt lys
 • eller skifter til rødt lys
må ombordkørsel/ilandkørsel ikke påbegyndes og færgens rangerleder skal kontaktes.

Hvis traktorvejssignalet i Rødby Færge ikke blinker med blåt lys, må toget ikke påbegynde ombordkørsel/ilandkørsel, ved kørsel skal toget øjeblikkeligt standse.
Færgens rangerleder skal kontaktes.

Færgens rangerleder kan i alle ovennævnte tilfælde enten på analog radio, mundtlig eller på signal Ra 2 »Herkommen« alligevel give lokomotivføreren tilladelse til at påbegynde ilandkørsel, selvom signalanlægget ikke viser en køretilladelse og/eller traktorvejssignalet ikke blinker med blåt lys. Signal Ra 2 »Herkommen« gælder selvom det kun afgives som håndsignal. I sådanne tilfælde skal færgens rangerleder meddele hvorfor signalanlægget ikke kan vise en køretilladelse, og lokomotivføreren skal skrive en lokomotivførerrapport med årsagen påført.


2.2.8 Kørsel til færge


2.2.8.1 Rødby Færge

Ved ankomst nordfra til Rødby Færge spor 19, standses toget umiddelbart før dværgsignal DV 4.
Når DV 4 viser SR-signal 8.3 ”Forsigtig forbikørsel tilladt” køres frem til SR-mærke 17.17, ”Endepunkt for rangering for signal”.


2.2.8.2 Puttgarden

Fra perron i Puttgarden køres frem til signalet Ra 11 ”Wartezeichen”.


2.2.9. Ombordkørsel på færge

Lokomotivføreren afventer melding fra færgens rangerleder om tilladelse til at påbegynde ombordkørslen.

Toget standses på færgen som nedenfor angivet:

Litra MF:
 • Tysk færge: når mærket ”IC3 S” er ud for sideruden på førerrumsdøren.
 • Dansk færge: Toget kobles i koblingsklar stopbom for enden af sporet.

2.2.9.1 Rødby Færge

I Rødby Færge er der umiddelbart før vejoverkørslen en port (havnesikkerhed).
Porten åbner samtidig med, at færgens rangerleder betjener overkørselssignalerne.


2.2.9.2 Puttgarden

Ved starten af Scandlines’ område er der opstillet et sikkerhedshegn med en port, som vagtmanden åbner før ombordkørsel.


2.2.10 Efter ombordkørsel

Hvis der er givet ordre om suspendering må færgen ikke sejle, før lokomotivføreren har suspenderet luftaffjedringssystemet og afgivet melding herom til færgens rangerleder.

Lokomotivføreren skal være i eller ved toget ca. 10 minutter før færgens ankomst.
Færgens rangerleder meddeler lokomotivføreren, hvornår suspenderingen af luftaffjedringssystemet kan ophæves.
Dog må lokomotivføreren starte med at ophæve suspenderingen af luftaffjedringssystemet, når der er mindre end 10 minutter til færgens ankomst.

5 minutter før færgens ankomst foretager Scandlines passagerudkald.

Færgen passerer molerne ca. 4 minutter før færgens ankomst.


2.2.11 Ilandkørsel fra færge

Hvis togets luftaffjedringssystem har været suspenderet, må toget ikke køre før luftaffjedringssystemet igen er virksomt.
Såfremt en eller flere bogier på grund af fejl i luftaffjedringssystemet er suspenderede, skal dette meddeles færgens rangerleder før ilandkørsel.

Inden ilandkørsel gennemføres afgangsprocedure.
Lokomotivføreren afventer melding fra færgens rangerleder om tilladelse til at påbegynde ilandkørslen.


2.2.11,1 Rødby Færge

I Rødby Færge er der umiddelbart efter vejoverkørslen en port (havnesikkerhed).
Porten åbner samtidig med, at færgens rangerleder betjener overkørselssignalerne.


2.2.11,2 Puttgarden

Ved starten af Scandlines’ område er der opstillet et sikkerhedshegn med en port, som vagtmanden åbner før ilandkørsel.


2.2.12 Lokomotivfører- og togførerskifte DSB/DB

I Puttgarden skiftes lokomotivfører og togfører mellem DSB og DB Fernverkehr.


Instruks 2.3

Rømning af færge på overfarten Rødby – Puttgarden

2.3.1 Indledning

Af hensyn til en hurtig og sikker evakuering af passagerfærger er det ikke tilladt for passagerer at opholde sig på vogndækkene. Dette forhold gælder også for passagerer og personale, der opholder sig i tog placeret på vogndæk.


2.3.2 Ansvar

Togets personale er under overfarten underlagt færgens kaptajn og skal være til rådighed for denne, hvis der opstår særlige omstændigheder herunder evakuering af tog.


2.3.2.1 Lokomotivførerens ansvar

Lokomotivføreren skal foretage dørlukning/frigivning. Lokomotivføreren skal afslutte/klargøre toget.
Assistere Scandlines personale i tilfælde af evakuering af tog.


2.3.2.2 Togførerens ansvar Togføreren skal:
 • opgøre antal passagerer, der skal med færgen herunder evt. kørestole og underrette Scandlines
 • orientere passagererne om, at toget skal rømmes for passagerer under overfarten
 • sikre at toget er tømt for passagerer efter parkering på færge, dog:
  • passagerer i kørestol med ledsagere samt passagerer, der er stærkt bevægelseshæmmede skal underrettes personligt om, at de kan forblive i toget
  • passagerer, der nægter at forlade toget, underrettes om at ophold sker på eget ansvar
  • underrette Scandlines om hvor mange passagerer af ovennævnte kategorier, der befinder sig i toget under overfarten
 • sikre, at der er togpersonale i toget såfremt, der stadig befinder sig passagerer i toget under overfarten
 • assistere Scandlines personale i tilfælde af evakuering af tog
 • være opmærksom på placeringen af passagerer i kørestol, med barnevogne eller med meget bagage a.h.t. hurtig rømning.
Hvis der ikke er passagerer tilbage i toget:
 • sikre at togets døre er aflåst, således at adgang til toget ikke er muligt.
 • sikre, at togets døre igen er frigivet, således at passagererne kan stå på toget senest ca. 10 minutter før ankomst
 • sikre at togpersonalet forlader toget efter at passagerne har rømmet dette

2.3.2.3 Scandlines ansvar

Scandlines har det generelle ansvar for evakuering.
Scandlines skal i forbindelse med evakuering af tog, evakuere de passagerer, der er i kørestol samt andre stærkt bevægelseshæmmede, der måtte have brug for hjælp.


2.3.3 Kommunikation

Kontakt til færgens kaptajn/vagthavende skibsofficer foretages via færgens interne telefonsystem på nr. 18 på tysk færge og nr. 10 på dansk færge.
Interne telefoner findes på vogndækket. Se nedenstående skitser. Telefoner er markeret med rød signatur.
Meldinger kan også gives til Scandlines personale på vogndæk.
Færgens kaptajn/vagthavende skibsofficer kontakter lokomotiv- og togpersonalet via færgens og/eller togets højttalersystem.


2.3.3.1 Tyske færger
2.3.3.2 Danske færger
2.3.4 Aktiviteter


2.3.4.1 Afgang fra Nykøbing Falster

Ved afgang fra Nykøbing Falster skal togføreren afgive passager- melding til Scandlines i Rødby Færge, lastledertårnet på tlf.: +45 72 68 61 07 alternativt +45 72 68 61 08
Meldingen skal indeholde antallet af passagerer til færgen, herunder hvor mange passagerer, der befordres i kørestol evt. med ledsagere samt antallet af andre stærkt bevægelseshæmmede evt. med ledsagere.


2.3.4.2 Før ankomst Rødby Færge

Togføreren foretager højttalerudkald på Dansk, Tysk og Engelsk for at underrette passagererne om, at ophold i toget ikke er tilladt under overfarten.


2.3.4.3 Før ombordkørsel på færge Rødby Færge hhv. Puttgarden

Togføreren foretager højttalerudkald for at underrette passagererne om at toget skal forlades under overfarten samt hvornår passagererne kan stige på toget igen.


2.3.4.4 Afslutning af tog på færge efter afgang fra Rødby Færge hhv. Puttgarden

Passagerne forlader toget.
Togpersonalet underretter personligt passagerer i kørestol med evt. ledsagere samt evt. andre passagerer, der er stærkt bevægelseshæmmede, om at de kan forblive i toget.
Evt. andre passagerer, der nægter at forlade toget anmodes på det kraftigste om at gøre dette. Hvis de stadig nægter, underrettes de om, at ophold sker på eget ansvar.
Hvis der er passagerer tilbage i toget skal der blive mindst en person fra togpersonalet tilbage i toget. Togpersonalet aflåser evt. døre, som der ikke er behov for i forbindelse med evakuering.
Togpersonalet underretter Scandlines om antallet af passagerer, der vil befinde sig i toget under overfarten, herunder antal i kørestole og andre stærkt bevægelseshæmmede.
Hvis toget er tomt foretages der efterkontrol, togpersonalet forlader toget og dørene lukkes. Proceduren for tog, der videreføres som tomt materiel uden togfører i toget, følges.
Lokomotivføreren forlader toget efter afslutning af førerrum, jf. driftsinstruktion/ODI samt – hvis togpersonalet forlader toget - udførelse af proceduren for tog, der videreføres som tomt materiel uden togfører i toget.


2.3.4.5 Klargøring af tog på færge før ankomst til Rødby Færge hhv. Puttgarden

Lokomotivføreren tager plads i toget igen således at toget kan klargøres jf. driftsinstruktioner/ODI inden ankomst og således at dørene kan frigives ca. 10 minutter før ankomst, hvis de har været aflåst under overfarten.
Såfremt togpersonalet har forladt toget under overfarten tager togpersonalet plads i toget igen, således at passagerne kan stige på toget ca. 10 minutter før ankomst.
Strækning 3 - Nykøbing F - Gedser

Ledig
Strækning 4 - Roskilde – Køge – Næstved

Perronlængder:

STATION SPOR
1 2 3 4 5 6 7
Roskilde 300 339 359 367 367 322 321
Gadstrup 210 166          
Havdrup 159 201          
Lille Skensved 93* 201          
Ølby 150            
Køge   260 261 261      
Herfølge 144 218          
Tureby 132 226          
Haslev 141 120          
Holme Olstrup 159 175          
Næstved Nord 150            
Næstved 286 401 401 401 401    

* I køreretning mod Næstved er der 103 meter perron til rådighed.


Instruks 4.10

Enmandsbetjening

Strækningen Roskilde – Køge - Næstved (strækning 4) er godkendt til enmandsbetjening med 1MQ

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: Alle tog, der kører med 1 MQStrækning 5 - Roskilde - Kalundborg

Perronlængder:

STATION SPOR
1 2 2a 3 4 5 6 7
Roskilde 300 339   359 367 367 322 321
Lejre 250 250            
Hvalsø 250 250            
Tølløse 250 250            
Vipperød 250 250            
Holbæk 308 418 140 276        
Regstrup 199 199            
Knabstrup 201              
Mørkøv 205 187            
Jyderup 252 238            
Svebølle 206 207            
Kalundborg Øst 160              
Kalundborg 202 349   280 104      
Strækning 6 - København H - Vigerslev

Perronlængder:

STATION SPOR
1 2 3 4 5 6 7 8 12 26
København H 310 308 342 340 340 336 346 342 182
Ny Ellebjerg 200* 200*
Vigerslev

* I køreretning mod København er der 320 meter perron til rådighed.


Strækning 7 - Lersøen - Østerport

LedigStrækning 10 København H – Helsingør

Perronlængder:

STATION SPOR
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 26
København H 310 308 342 340 340 336 346 342 182
Nørreport 201 201
Østerport 322 338 329 317 243
Hellerup 232 236
Klampenborg 268 254
Skodsborg 252 252
Vedbæk 241* 267
Rungsted Kyst 252 250 252
Kokkedal 253 253
Nivå 230 232 228
Humlebæk 231 231
Espergærde 232 232
Snekkersten 231 231 231 208
Helsingør 247 247 248 76 160

* Højre spor i køreretningen København H - Helsingør


Instruks 10.1

Litra ET - Aflåsning af døre på Nørreport

På baggrund af ET’s opbygning er det nødvendigt at håndtere denne litra efter nedenstående procedure.

København H. – Østerport – København H. med 3 ET

 • Efter endt afgangsprocedure på København H. hhv. Østerport aflåser lokomotivføreren forreste og bagerste dør via IDU- skærmen.
 • Der køres frem til S-mærket (SR 17.18)
 • Ved ankomst til København H. hhv. Østerport ophæves dørafspærringen via IDU skærm, såfremt hele toget er ved perron.

Togfører/Trainmanager er ansvarlig for passagerinformation om de aflåste døre

Øvrige stationer og materieltyper:

Aflåsning foretages jf. SIN DSB-G Instruks 16 sammenholdt med SIN DSB-L Instruks 10.

 Instruks 10.2

Litra ME - standsningssted på Nørreport

Af hensyn til røg og støj, træffes nedennævnte foranstaltning.

Østerport – København H med ME forrest i køreretningen

Alle tog, uanset toglængde, kører frem til "S-mærket" 17.18Strækning 11 - København H – Kastrup

Perronlængder

 

STATION SPOR
1 2 3 4 5 6 7 8 26
København H 310 308 342 340 340 336 346 342 182
Ørestad 321 321
Tårnby 320 320
Kastrup 322 319
Instruks 11.1

Supplerende regler ved tunnelkørsel på TIB strækning 11

11.1.1 Indledning

De generelle regler vedr. tunnelkørsel findes i SIN-L.
Stort tunneltjek udføres når det fremgår af tjenesten, dog minimum jf. krav i SIN-L. Tunneltjekskemaet DSB S17 udfyldes, som dokumentation herfor. Der udfyldes ét skema for hvert togsæt og hver togstamme, bestående af lok og vogne. Gældende version af DSB S17 er tilgængelig i DDR under Blanketter -> DSB Sikkerhedsblanketter.

DSB har derudover specifikke regler vedr. tunnelkørsel optaget i ODI for de respektive litra.

Såfremt det ikke med sikkerhed kan fastslås at den pågældende oprangering er klargjort til tunnelkørsel, udføres der, straks muligt og senest inden afgang fra København H/Kastrup, lille Øresundstjek jf. SIN-L. Lokomotivføreren tager initiativ hertil.
Udførelsen dokumenteres på DSB S17

11.1.2 Gyldighedsområde

Instruksen gælder for kørsel på TIB strækning 11, hvor de nævnte forhold er relevante.


11.1.3 Togpersonalets forhold


11.1.3.1 Placering

Tryghedskontrol

Den evakueringsansvarlige skal i forlængelse af specieltesten udføre tryghedskontrol af toget for at sikre frie flugtveje, herunder skabe sig et overblik over f.eks. uhensigtsmæssigt placeret bagage, barnevogne og cykler samt aflåste døre.

I tilfælde af ekstra ordinært standsning i tunnelen følges bestemmelserne i SIN-L
 

11.1.3.2 Underretning af passagerer

Ved stop i en tunnel skal den evakueringsansvarlige straks undersøge årsagen til standsningen. Herefter underrettes passagererne.


11.1.3.3 Meldinger

Den evakueringsansvarlige skal skaffe sig overblik over passagererne, herunder handicappede og barnevogne.
Inden toget kører ind i den første tunnel, skal lokomotivføreren underrettes om det anslåede antal passagerer (0-100, 100-200 osv.).


11.1.3.4 Gennemgang

Der skal være fri passage gennem hele toget ved tunnelkørsel.
Er dette ikke muligt, skal der være placeret evakueringsuddannet personale på begge sider af afspærringen.


11.1.4 Test af internt samtaleanlæg og højttaleranlæg


11.1.4.1 Indledning

Afsnittet beskriver procedurer for test, resætning samt alternativ metode til at etablere kontakt mellem togfører og lokomotivfører, hvis normalproceduren ikke virker.


11.1.4.2 Gyldighedsområde

Gælder for Litra MF, ER, ET og MG på hele TIB-S strækning 11.


11.1.4.3 Test

Der foretages test af internt samtaleanlæg.


11.1.4.3.1 Generel test

Generel test af internt samtaleanlæg og højttaleranlæg foretages i forbindelse med stort hhv. lille tunnelcheck jf. gældende regler i SIN-L.
Evt. fejl afhjælpes inden toget sættes i drift.


11.1.4.3.2 Speciel test for København H - Kastrup

Ved førerrumsskift imod Københavns Lufthavn Kastrup - gælder også hvis førerrumsskiftet sker inden København H, eksempelvis Helsingør og Nivå - skal der inden afgang undersøges, om der kan opnås forbindelse til lokomotivføreren via det interne samtaleanlæg. Togføreren foretager et opkald til lokomotivføreren via det interne samtaleanlæg og bekræfter derved at dette er virksomt.

Ved uvirksomt samtaleanlæg i den personalekupé, der skal tages ophold i ved ekstraordinært standsning i tunnelen - kan der efter aftale med lokomotivføreren tages ophold ved andet virksomt samtaleanlæg i bagerste togsæt.


11.1.4.4 Fejl

Hvis testen afslører fejl, skal disse afhjælpes, jf. dette afsnit, således at København H - Kastrup kan passeres.


11.1.4.4.1 Fejl på såvel højttaleranlæg som internt samtaleanlæg

Testen i instruks 11.1.4.3 foretages fra et andet talested. Hvis dette talested virker, anvendes dette ved tunnelkørslen.
Dette kan f.eks. være fra pantryet eller bageste førerrum.


11.1.4.4.2 Fejl alene på højttaleranlæg

Hvis højttaleranlægget ikke virker helt eller delvist, tager togføreren kontakt til lokomotivføreren, så denne kan forsøge at resætte vha. automatsikringer for internt samtaleanlæg. Hvis dette mislykkes og højttaleranlægget kun virker delvist, må der ikke være passagerer i de togafsnit, hvor højttaleranlægget ikke virker.
Hvis højttaleranlægget ikke virker i hele toget, må toget ikke passere København H - Kastrup med passagerer. Togføreren underretter LKI Vagten, som underretter driftsledelsen.

Særligt for MG
Hvis højttalerudkald ikke virker fra informationssystemets egne håndsæt, undersøges det om lokomotivføreren alternativt kan foretage et højttalerudkald fra strækningsradioen. Hvis denne alternative mulighed virker kan kørsel fortsætte, og anlægget fejlmeldes efterfølgende.


11.1.4.4.3 Fejl alene på internt samtaleanlæg

Togføreren tager kontakt til lokomotivføreren. Lokomotivføreren forsøger at resætte vha. automatsikringer for internt samtaleanlæg.
Mislykkes det at resætte vha. automatsikringer for internt samtaleanlæg forsøges fremgangsmåden i afsnit 11.1.4.4.4 anvendt.


11.1.4.4.4 Strækningsradio som internt samtaleanlæg

Denne fremgangsmåde virker kun i personalekupéen

 1. Fra talested i tjenestekupé taster togføreren knappen »FC« på håndsættet til internt samtaleanlæg.
 2. Lokomotivføreren besvarer opkaldet ved tast på »Samtale Tgf« på strækningsradioen.
 3. Fejler denne samtaleforbindelse, må dette togsæt ikke passere København H - Kastrup med passagerer.
 4. Lokomotivføreren underretter straks LKI Vagten, der underretter Driftslederen.

Særligt for MG
Fra talestedet i personalekupéen/pantryet anvendes håndsættet til internt samtaleanlæg. Togføreren taster * F3 # .


11.1.5 Brug af håndholdt radio

Håndholdt radio må anvendes som internt samtaleanlæg i tog uden fast internt samtaleanlæg, samt som nødanlæg, hvis faste interne samtaleanlæg ikke er virksomme. Følgende typer håndholdt radio må anvendes:

Motorola MTP 850 Motorola MTH 80011.1.5.1 Procedure for anvendelse
 • Togføreren fremskaffer fuldt opladede håndholdte radioer
 • Togføreren udleverer håndholdt radio til lokomotivføreren inden kørsel i tunnel
 • Togføreren instruerer lokomotivføreren i brugen af den håndholdte radio
 • Håndholdte radioer funktionstestes
 • Togføreren indsamler håndholdte radioer igen efter brug


11.1.5.2 Indstilling af håndholdt radio

Håndholdte radioer skal indstilles på »direct mode« (Walkie - Talkie funktion) og må kun anvendes på denne indstilling.

11.1.6 Strækningsradio

Ved tunneltjek i udlandet, foretages afprøvning af radioen på første grænsestation, efter returnering til Danmark.Instruks 11.2

Eftersyn af tog efter alarm fra vognkontrolanlæg

Efter alarm fra vognkontrolanlæg udløst af varme, skal en materielsagkyndig fra DSB efterse toget og give tilladelse til at toget kan genoptage kørslen.
Hvis lokomotivføreren skønner, at toget kan flyttes inden eftersynet, er det dog tilladt at flytte toget med forsigtighed frem til første station.Instruks 11.3

Øresundstjek litra ET, DSB S18

Transdev har ønsket at fastholde VSB-l 201.16 til Øresundstjek for tog der kører til Sverige på deres certifikat.

Derfor er det besluttet at gøre blanketten fælles, hvorfor den har fået et DSB logo og i titlen hedder den VSB-l 201.16 efterfulgt af DSB S18.

Denne blanket skal altid anvendes, i stedet for blanket DSB S17, når der udføres Øresundstjek på litra ET. Blanketten vil være tilgængelig i Den Digitale Rygsæk under titlen DSB S18 (Blanketter -> DSB Sikkerhedsblanketter) og i beskrivelsen, Øresundstjek litra ET.


Instruks 11.4

Hastighedsnedsættelse i Kastrup, spor 32

DSB Vedligehold A/S har placeret anlæg til fotografering af bremseklodser i spor 32 i Kastrup. Anlægget virker optimalt ved passage med hastigheder under 15 km/t.

Hastigheden ved passage af anlægget til fotografering af bremseklodser i spor 32 (se billede herunder), er maks. 15 km/t.


Strækning 21 - Odense - Svendborg

Perronlængder:


STATION SPOR
1 2 3 6 7 8
Odense       427 200 135
Odense Sygehus 100          
Fruens Bøge 146 120        
Hjallese 87          
Højby 110 108        
Årslev 108 111        
Pederstrup 108          
Ringe 160 104 107      
Rudme 114          
Kværndrup 176 107        
Stenstrup 169 90        
Stenstrup Syd 83          
Svendborg Vest 100          
Svendborg 100 89        
Instruks 21.10

Enmandsbetjening:

Strækningen Odense - Svendborg er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/1MF/2MQ/2MR

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RRStrækning 23 - Fredericia - Aarhus

Perronlængder

STATION SPOR
1 2 3 4 5 6 7   8   9 10
Fredericia   305 350 361   320 455   350 343
Børkop 120 120 127              
Brejning 150 150                
Vejle     346 346 342 342        
Hedensted 156   156              
Horsens 184 277 250              
Skanderborg 366 368 324              
Hørning 120   120              
Viby J     120 120            
Aarhus H   256 257 256 257 259 260      
Instruks 23.10

Enmandsbetjening

Strækningen Fredericia - Aarhus er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/1MF/2MR*/2MQ*

* Kun strækningen Fredericia - Vejle.

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RRStrækning 24 Aarhus – Aalborg

Perronlængder:

STATION SPOR
1 2 3 4 5 6 7
Aarhus H   256 257 256 257 259 260
Hinnerup 130 150          
Hadsten 172 172          
Langå 228 279 267 267      
Randers 200 190 210        
Hobro 170 200 220        
Arden 153 168*          
Skørping 90 253 252        
Støvring 90 90          
Svenstrup Jylland 90 90          
Skalborg 90 90          
Aalborg 366   361 359      

* Højre spor i køreretning Aalborg - Aarhus


Instruks 24.10

Enmandsbetjening

Strækningen Aarhus - Aalborg er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/1MF/2MR

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RRStrækning 25 - Aalborg – Frederikshavn

Perronlængder:

STATION SPOR
1
2 3 4
Aalborg 366   361 359
Aalborg Vestby 159 159    
Lindholm 165 165    
Brønderslev 288 288    
Vrå 175 218    
Hjørring 226 304    
Sindal 184 248    
Tolne 150      
Kvissel 116 102    
Frederikshavn 235 297 324 312
Instruks 25.10

Enmandsbetjening

Strækningen Aalborg - Frederikshavn er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/1MF/2MR

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: AlleStrækning 26 - Fredericia - Padborg

Perronlængder:

STATION SPOR
1 2 3 4   5   6 7   8   9 10
Fredericia   305 350 361   320 455   350 343
Taulov 169 174 172              
Kolding 309 250 250              
Lunderskov 202 269 269              
Vamdrup 247 250                
Vojens 236 255 322              
Rødekro 304 326 326              
Tinglev 180   180 180            
Padborg 394 437                
Instruks 26.10

Enmandsbetjening

Strækningen Fredericia - Lunderskov er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/2MF/2MR/1ER

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RRStrækning 28 - Sønderborg - Tinglev

Perronlængder:

STATION SPOR
1 2 3 4
Sønderborg
122 122  
 
Gråsten 92 92  
 
Kliplev 123      
Tinglev 180   180 180
Instruks 28.10

Enmandsbetjening

Strækningen Sønderborg - Tinglev er godkendt til enmandsbetjening med 1ER/1MF/2MRStrækning 29 - Lunderskov – Esbjerg

Perronlængder:
 
STATION SPOR
0 1 2 3
Lunderskov   202 269 269
Vejen   192 195  
Brørup   152* 145  
Holsted   151 151  
Gørding   168* 150  
Bramming   221 220 251
Tjæreborg   150 164  
Esbjerg  85 199 206 324

* Højre spor i køreretningen Lunderskov - EsbjergInstruks 29.10

Enmandsbetjening

Strækningen Lunderskov - Esbjerg er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/2MF/2MR/1ER

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RRStrækning 31 - Esbjerg/Holstebro – Struer

Perronlængder

STATION SPOR
1 2 3 4 5
Holstebro 193 215 155    
Hjerm 97 120      
Struer 196 249 249 222 222
Instruks 31.10

Enmandsbetjening

Strækningen Holstebro - Struer er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/1MF/2MR

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RRStrækning 32 - Langå – Struer

Perronlængder

STATION SPOR
1 2 3 4 5
Langå 251 295 285 273  
Ulstrup 136 124      
Bjerringbro 159 150      
Rødkærsbro 150 151      
Viborg 152 155      
Stoholm 151 100      
Højslev 114 112      
Skive 204 205      
Vinderup 168 100      
Struer 196 249 249 222 222
Strækning 33 - Vejle – Holstebro

Perronlængder

STATION SPOR
1 2 3 4 5 6
Vejle     346 346 342 342
Vejle Sygehus 160          
Jelling 126 158        
Give 104 175        
Thyregod 120 167        
Brande 258 211        
Herning 275 275 274 274    
Vildbjerg 125 152        
Aulum 132 159        
Holstebro 193 215 155      
Instruks 33.10

Enmandsbetjening

Strækningen Vejle - Holstebro er godkendt til enmandsbetjening med 1MG/1MF/1MR*

*På strækningen Herning - Holstebro 2MR

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RRStrækning 34 - Struer – Thisted

Perronlængder

 
STATION SPOR
1 2 3 4 5
Struer 196 249 249 222 222
Humlum 111        
Oddesund Nord 100        
Uglev 84        
Hvidbjerg 132 97      
Lyngs 101        
Ydby 97        
Hurup Thy 156 105      
Bedsted Thy 129 95      
Hørdum 97        
Snedsted 128 89      
Sjørring 100        
Thisted 179 163      
Instruks 34.10

Enmandsbetjening

Strækningen Struer - Thisted er godkendt til enmandsbetjening med 1MF/1MR

Følgende togsystemer er planlagt uden togpersonale: RV og RR