←   SIN DSB
Seneste rettelser

SIN DSB-L

Strækning 1:

Det er nu tilladt at køre enmandsbetjent med 1ER til Taulov fra Odense.

Strækning 24:

Perronlængde Randers spor 1 er opdateret til 200m.


Rettelser fra forrige udgivelse 25.01.2019

SIN DSB-L

Strækning 26:

Delstrækningen Fredericia - Lunderskov er blevet godkendt til enmandsbetjening med 1ER.

Strækning 29:

Strækningen Lunderskov - Esbjerg er blevet godkendt til enmandsbetjening med 1ER.


Rettelser fra tidligere udgivelse 08.12.2018

SIN DSB-L

Strækning 5:

Det nye trinbræt Kalundborg Øst er føjet til listen over perronlængder - 160 meter

Strækning 29:

Perronlængder for Esbjerg er rettet, så de passer med nuværende forhold.

STATION SPOR
0 1 2 3
Esbjerg  85 199 206 324

Rettelser fra tidligere udgivelse 19.10.2018

SIN DSB-G

Instruks 1.2: Begreberne "Togassistent" og "Evakueringsassistent" er fjernet fra SIN DSB, da disse roller ikke længere eksisterer i DSB.
Der er ingen ændringer til reglerne i praksis, formuleringerne er rettet i retning af "... det øvrige togpersonale i toget ..."


SIN DSB-L

Strækning 2:

Spor 20 i Rødby er tilføjet til listen over perronlængder (222 meter).


SIN DSB DEFINITIONER

"Togassistent" og "Evakueringsassistent" er fjernet fra SIN DSB, da disse roller ikke længere eksisterer i DSB.
Rettelser fra tidligere udgivelse 10.09.2018

SIN DSB-L

Strækning 23: Ved en fejl, blev Litra MR og MQ fjernet fra listen over Litra godkendt til enmandsbetjening på hele strækning 23. Dette rettes hermed.

Litra MR og MQ er igen tilføjet til listen over Litra godkendt til enmandsbetjening for strækning 23, dog kun på delstrækningen Fredericia - Vejle.Rettelser fra tidligere udgivelse 07.09.2018

SIN DSB-G
Alle referencer til Litra MP er fjernet (Instruks 4.7, 5.4, 6.4 og 16.2).

SIN DSB-L

Litra MP's godkendelse til enmandsbetjening er fjernet fra alle strækninger.
Derudover er referencer til Litra MP fjernet fra Instruks 1 og 11.

Strækning 23: For TIB-S 23 er følgende godkendelser til enmandsbetjening fjernet: MQ og MR.


Rettelser fra tidligere udgivelse 25.08.2018

SIN DSB-L
Strækning 24: Efter ombygning af Randers og Hobro stationer, er perronlængder for alle spor, på begge stationer, opdateret.


Rettelser fra tidligere udgivelse 01.07.2018

SIN DSB-G
Instruks 10.2.2:
  • Kontroltale, jf. SR, er optaget som et alternativ til kontroltone.
  • Rækkefølgen på de sidste 2 sætninger er byttet om, da den tidligere opstilling kunne være meningsforstyrrende.

Instruks 10.3.2: Sætningen:
"Der skal være radioforbindelse mellem føreren af trækkraftenheden og rangerlederen. Ved rangering på værkstedsområderne i Fredericia og ved Otto Busses Vej i København, kan rangeringen ledes ved hjælp af håndsignaler, hvis der ikke kan anvendes radio på grund af manglende rangerradiokanaler."
er slettet. Dette er dækket af de generelle regler i Instruks 10.2.2.

SIN DSB-L

Strækning 1: Glostrup er fjernet fra tabellen, da Banedanmark oplyser, at perronen ikke må benyttes.

Strækning 2:
  • "SIN DSB Cirkulære nr. 09/2018 - SIN DSB-L Strækning 2 (Eskilstrup)" indarbejdet. Bemærkning vedrørende aflåsning/afspærring af døre er slettet.
  • Perronlængder for Eskilstrup opdateret, da arbejdet i Eskilstrup er overstået.

Strækning 2: "SIN DSB Cirkulære nr. 10/2018 - Perronlængde Orehoved" indarbejdet, da perronen, ifølge Banedanmark, skal benyttes periodisk frem til 2021. Tabel opdateret med perronlængde for Orehoved spor 1.

Instruks 2.2.2.3 Togførerens ansvar:
  • Sørge for evakuering af togpassagerer (se også 2.4)
Henvisningen i parentesen rettet, så den nye tekst er:
  • Sørge for evakuering af togpassagerer (se også 2.2.2.4)

Strækning 4: Perronlængde for Lille Skensved (spor 1) opdateret, og note tilføjet: "I køreretning mod Næstved er der 103 meter perron til rådighed."
"SIN DSB Cirkulære nr. 03/2018 - Lille Skensved, aflåsning af døre litra B" er på denne vis indarbejdet, således at den tilgængelige plads i spor 1 er tydelig, også ved kørsel med andet materiel end Litra B.

Instruks 11.1 Supplerende regler ved kørsel på strækningen København H - Kastrup:
Instruksen omdøbes til "Supplerende regler ved tunnelkørsel på TIB strækning 11"

Henvisninger til gyldighedsområde i resten af Instruks 11.1 er ensrettet med ovenstående.

Instruks 11.1.6 Forhold vedr. varme, ventilation m.v.:
"Forhold vedr. varme, ventilation m.v. for tunnelkørsel fremgår af SIN og ODI for de respektive litra."

Denne instruks bortfalder, da sikkerhedsoperatører i DSB i forvejen skal være bekendt med SIN og ODI.
Instruks 11.1.7 får derfor nyt nummer, 11.1.6

Instruks 11.3:
"Denne blanket skal altid anvendes når der udføres Øresundstjek på litra ET."
ændres til:
"Denne blanket skal altid anvendes, i stedet for blanket DSB S17, når der udføres Øresundstjek på litra ET."

Dette for at tydeliggøre, at blanket DSB S17 og DSB S18 ikke skal anvendes samtidigt.

Strækning 23: Banedanmark oplyser at TIB strækning 23 nu er opdateret, så der på alle stationer kan standses med 2MF. Derfor er følgende perronlængder opdateret til 120m:
  • Børkop - spor 1 og spor 2.
  • Hørning - spor 1 og spor 3
  • Viby J - spor 3 og spor 4


Rettelser fra tidligere udgivelse 03.01.2018

SIN DSB-G
Instruks 4.5.1: SIN DSB Cirkulære 04/2017, omkring ophold i førerrum, under test-/prøvekørsler, er indarbejdet.
Instruks 8: Indmelding af fejl på ITV, kameraer og spejle, er ændret, så det skal ske via DDI eller servicecenteret på 24687575.

SIN DSB-L

Strækning 2: Grundet anlægsarbejder i Eskilstrup, er perronen afkortet til 160 meter.
Der er indført en bemærkning om at det altid er døre/togsæt nærmest Nykøbing F, der skal aflåses/afspærres.
Desuden er spor 2 fjernet, da det, jf. TIB, ikke længere eksisterer.

Rettelser fra tidligere udgivelse 03.10.2017

Generelt
BR 605 er udgået af DSB's flåde og derfor konsekvensfjernet fra SIN DSB


Rettelser fra tidligere udgivelse 26.09.2017

SIN DSB-G
Instruks 4.5: Lokomotivinstruktørere/Lokomotivførere (K), som ledsager personer med en midlertidig førerrumstilladelse uden observationspligt, er flyttet op under "personer der skal bære uniform"

SIN DSB-L

Strækning 21: Uoverensstemmelse i perronlængde for spor 3. Spor 3 kan ikke anvendes i forbindelse med strækning 21 og er derfor fjernet.

Strækning 21: Uoverensstemmelse i perronlængde for spor 7. Spor 7 er rettet til 200 meter for strækning 21.Rettelser fra tidligere udgivelse 05.07.2017

SIN DSB-G
Instruks 1.4: Tilføjet krav til indhold af skriftlig overlevering.

Instruks 4.5: Tilføjet kravene for personer, der ikke har den nødvendige kompetence til repetition af restriktive signaler, samtidig med at det er tilføjet at instruktører, fra andre jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvaltere kan varetage ledsagerollen, mod en udstedt dispensation.

Instruks 10.2.3: Tilføjet at, der ved rangering mod andre køretøjer, ikke må køres tættere end tre meter, med mindre der er skabt sikkerhed for at det pågældende køretøj er ubemandet.

Instruks 10.4: Tilføjet at der kan afkobles fra midt, under særlige betingelser.

SIN DSB-L

Instruks 10: Strækningens perronlængder er opdateret efter opmåling fra Togdrift.

Instruks 32.10: Instruks om enmandsbetjening er fjernet, da der hverken længere er behov herfor eller hjælpeudstyr tilgængeligt.Rettelser fra tidligere udgivelse 10.03.2017

SIN DSB-G

Instruks 4.5: Det er tilføjet at lokomotivfører (K) kan ledsage personer med en midlertidig førerrumstilladelse uden observationspligt og at personale der ikke er i uniform, skal legitimere sig ved en førerrumstilladelse

Instruks 5.2.1.1: Det er tilføjet at lokomotivføreren har ansvar for visuel efterkontrol af døre, ved kørsel med tog uden mulighed for lokalbetjening af døre

Instruks 5.2.3.1: Det er tilføjet at lokomotivføreren har ansvar for visuel efterkontrol af døre, ved kørsel med tog uden mulighed for lokalbetjening af døre

Instruks 5.4: "Procedure...." er ændret til "Betjeningshandlinger....", så der ikke er tvivl om at afgangsproceduren er en trafikal regel

Instruks 5.5: Reglen om at en afbrudt afgangsprocedure skal startes forfra, er flyttet fra ODI Generel til SIN DSB, da det er en trafikal regel

Instruks 6.3: "Procedure...." er ændret til "Betjeningshandlinger....", så der ikke er tvivl om at afgangsproceduren er en trafikal regel

Instruks 6.5: Reglen om at en afbrudt afgangsprocedure skal startes forfra, er flyttet fra ODI Generel til SIN DSB, da det er en trafikal regel

SIN DSB-L

Instruks 31.10: Strækning er tilføjet enmandsbetjening med 1MG - SIN DSB Cirkulære 13/2017 indarbejdet og udgår.

Instruks 33.10: Strækning er tilføjet enmandsbetjening med 1MG - SIN DSB Cirkulære 13/2017 indarbejdet og udgår.Rettelser fra tidligere udgivelse 13.01.2017

SIN DSB-G

Instruks 15.2.1: Telefonnummeret til nødproceduren, lokomotivfører B, er rettet til 33 53 00 61

Instruks 15.4.1: Telefonnummeret til nødproceduren, togpersonale, er rettet til 33 53 00 66

SIN DSB-L

Instruks 4.10: Strækning er tilføjet enmandsbetjening med 1MQ - Alle tog der køres med 1 MQ er enmandsbetjent - SIN DSB Cirkulære 09/2017 indarbejdet og udgår.

Instruks 11.4 : Hastighedsnedsættelse til 15 Km/time ved passage af fotoanlæg i Kastrup spor 32 - SIN DSB Cirkulære 03/2017 indarbejdet og udgår.

Instruks 33.10: Materielbenyttelse på strækningen Vejle - Holstebro er ændret til 1MF/1MR - SIN DSB Cirkulære 10/2017 indarbejdet og udgårRettelser fra udgivelse 02.12.2016

SIN DSB-G

Instruks 10.2.2: Reglen om at der ikke må rangeres på håndsignaler er fjernet og det er tilføjet at der rangeres efter reglerne i SR, hvis det ikke er muligt at anvende radio

Instruks 15.4: Tilføjet at kvittering for læste dokumenter også kan foregå på mobil enhed

Instruks 16.3: "Køretøjer som ikke er ved perron" er ændret til "Døre der ikke er ved perron"

SIN DSB-L

Strækning 28: Perronlængder i Tinglev er rettet efter Banedanmarks netredegørelse.Rettelser fra udgivelse 15.10.2016

Generelt
Strækningerne 36 og 37 er fjernet, idet de er lukket for overgang til letbane.

SIN DSB-G

Instruks 1.1: Rettet til at DSB S13 altid skal medbringes, også selv om der i tjenesten ikke er kørsel med lokomotiv. SIN DSB Cirkulære 210/2016 indarbejdet og udgår.

Instruks 1.1: Sidste bullet i hvad der skal medbringes: "(Opdateret før påbegyndt tjeneste)" er rettet til "(Opdateret inden der udføres sikkerhedsmæssigt arbejde)"

Instruks 1.2: I togførerens ansvar, er "Mundtlig eller skriftlig overlevering ved personaleskifte" tilføjet, at det også skal ske ved overgang til tog uden togfører.

Instruks 1.3: I afsnittet hvad lokomotivføreren skal medbringe, er blanketterne DSB S12 og S13 erstattet af "de for tjenesten relevante blanketter kan printes fra DDR". Baggrund for rettelsen er at lokomotivførerne har muligheden herfor på depoterne.

Instruks 1.3: Lkf certifikat A, har ikke altid udleveret en tjenestemobiltelefon, hvorfor det er tilføjet at den skal medbringes, såfremt der er udleveret.

Instruks 1.3: I sidste afsnit, er "holdleder/teamleder" rettet til klargøringsleder og holdleder.

Instruks 4.8: Rettelse til korrekte organisatoriske betegnelser (Personale fra DSB Operation, Arbejdsmiljø og Personale fra DSB Sikkerhed, er slået sammen til Personale fra DSB Sikkerhed & Drift arbejdsmiljø).

Instruks 15.3.1: I afsnittet nødprocedure for DDR er "informationskilden" rettet til LKI Vagten.

Instruks 15.4.1: I afsnittet nødprocedure for DDR er sikkerhedsvagten rettet til personaledisponenten, og det er tilføjet at det er en underretning, da sikkerhedsoperatøren selv skal håndtere dette.SIN DSB-L

Generelt: For strækninger godkendt til enmandsbetjening, er det tilføjet hvilke togsystemer der er planlagt til at køre uden togfører.

Strækning 1: Perronlængde Odense spor 7 rettet til korrekt længde, efter Banedanmark har udført ændringer. SIN DSB Cirkulære 214/2016 indarbejdet og udgår.

Instruks 1.1.1: Indledningen er tilføjet et afsnit, der sikrer at der udføres lille tunnelcheck ved op-/nedformering. Grundet risikoen for distraktion, er det lokomotivføreren der tager initiativ til udførelsen.

Instruks 1.10: Det er tilføjet at der kan køres enmandsbetjent Middelfart - Taulov, dog ikke med ER og MQ, da disse ikke er godkendt til enmandsbetjening strækning 26. SIN DSB Cirkulære 211/2016 indarbejdet og udgår.

Instruks 2.1: Restriktioner ved kørsel på Storstrømsbroen. SIN DSB Cirkulære 206/2016 indarbejdet og udgår.

Strækning 6: Banedanmark har slettet perronlængden i TIB-S for Ny Ellebjerg, i køreretningen mod København og meddelt at der er 320 meter perron til rådighed. Perronlængderne har derfor fået en stjernemarkering, med bemærkning om at der i køreretningen mod København er 320 meter perron til rådighed.

Strækning 10: Perronlængderne er blevet opmålt, idet længderne fra Banedanmarks netredegørelse ikke var korrekte. Er rettet til det faktuelle.

Instruks 10.1: Litra ET, aflåsning af døre på Nørreport. SIN DSB Cirkulære 207/2016 indarbejdet og udgår.

Instruks 10.2: Ny instruks, Litra ME - standsningssted på Nørreport. For at mindske forureningen (både røg og støj) på Nørreport, køres alle ME trukne tog mod København H frem til "S-mærket" 17.18.

Instruks 11.1.1: Indledningen er tilføjet et afsnit, der sikrer at der udføres lille tunneltjek ved op-/nedformering. Grundet risikoen for distraktion, er det lokomotivføreren der tager initiativ til udførelsen.

Instruks 11.1.4.3.2: Speciel test. Det er tilføjet at testen også foretages ved eksempelvis førerrumsskift i Helsingør og Nivå.

Instruks 11.3: Øresundstjek litra ET, DSB S18.

Strækning 24: Perronlængder i Randers er rettet efter Banedanmarks netredegørelse og spor 5 tilføjet.

Strækning 26: Perronlængder i Tinglev er rettet efter Banedanmarks netredegørelse.